آزمایشات فلزات سنگین

آزمایشات فلزات سنگین

فلزات سنگین حتی در مقادیر بسیار اندک در حد ppb هم میتوانند برای سلامت و رشد موجودات مضر یا مفید باشند. آزمایشگاه آرین فن آزما با دارا بودن دستگاه های  جذب اتمی، ICP OES, ICP Mass  قادر است کلیه فلزات را در مقادیر و غلظتهای مختلف اندازه گیری نماید. جهت دریافت اطلاعات بیشتر میتوانید حسب نیاز به صفحات زیر مراجعه فرمایید:

فلزات سنگین/

اندازه گیری فلزات سنگین/

فلزات سنگین سمی/

اندازه گیری باریم

اندازه گیری روی

اندازه گیری مولیبدن

اندازه گیری سلنیوم

اندازه گیری کادمیوم

اندازه گیری جیوه/

اندازه گیری آرسنیک/

فلزات سنگین در مواد غذایی /

حد مجاز فلزات سنگین در آب  /

جدول استاندارد فلزات سنگین در خاک/