تصفیه خانه فاضلاب مکانی است که فرایند تصفیه فاضلاب در آن انجام میشود. راهبری تصفیه خانه به دانش و تجربه کافی نیاز دارد. با اینحال توجه به بعضی شاخصها میتواند راهبران را در امر بهره برداری از تصفیه خانه یاری نماید. با توجه به آنکه بیشتر تصفیه خانه های فاضلاب از روش لجن فعال استفاده می کنند در […]

ادامه مطلب

پساب آبکاری یکی از منابع عمده آلوده­ کننده­ محیط زیست، پساب کارگاه­ها و صنایع فلزی است. به ویژه پساب کارگاههای آبکاری مصنوعات فلزی یکی از آلوده ترین پساب های صنعتی آلوده به فلزات سنگین است که غیرقابل تجزیه بوده و در طبیعت بسادگی از بین نمی روند. پساب ایجاد شده از واحدهای آبکاری که حاصل […]

ادامه مطلب