آزمایش کلیفرم آب

آزمایش کلیفرم آب، اولین شاخص در سنجش میکروبهای موجود در آب است. ویژگیهای باکتریهای کلیفرم باعث شده است که از آنها به عنوان شاخص آلوده بودن آب استفاده شود. کشت این باکتریها ساده است و مانند برخی انواع دیگر پیچیده و دشوار نیست. از طرف دیگر کمتر بیماریزا هستند و از همه مهمتر بسادگی در همه جا پخش میشوند و حضور دارند. این ویژگیهای بخصوص مورد آخر باعث شده است در حوزه سنجش سلامت از آنها به عنوان شاخص میکروارگانیسمها استفاده نمایند. به این معنا که اگر در آزمایش کلیفرم آب مشخص شود که آب حاوی کلیفرم نیست (با توجه به آسان بودن پراکندگی آنها) میتوان اطمینان داشت که دیگر انواع میکروبها بخصوص انواع بیماریزا در آب وجود ندارند..

کلبفرم گوارشی چیست
در زیرمجموعه باکتریهای کلیفرم، گروهی وجود دارد که به آنها کلیفرمهای مدفوعی یا گوارشی یا گرماپای گفته میشود. این گروه قادرند تخمیر لاکتوز را با همان شرایطی که برای توتال کلی فرم ها ذکر شد انجام دهند بعلاوه می توانند این فعالیت را در دمای 44.5 درجه سانتیگراد نیز انجام دهند. منشا این دسته از باکتریها سیستم گوارش حیوانات خونگرم است. بنابراین در صورت مشاهده این گروه میتوان اطمینان داشت که آب یا غدا به مدفوع آغشته شده است. به مجموعه باکتریهای کلیفرم، توتال کلیفرم و به دسته اخیر فکال کلیفرم ( یا کلیفرمهای گوارشی) گفته میشود. در مقابل به کل مجموعه کلیفرمها هم توتال کلیفرم گفته میشود.

آزمایش کلیفرم آب

مقدار مجاز کلیفرم در آب آشامیدنی و دیگر انواع آب

محیط عامل حد مجاز توضیح ماخذ
آب آشامیدنی فکال کلیفرم صفر در صد میلی لیتر استاندارد ملی 1101
آب استخر شنا فکال کلیفرم کمتر از یک در صد میلی لیتر استاندارد ملی 9412
آب دریاچه های تفرجی کلیفرم 10،0000 تماس مستقیم استاندارد آبهای ایران
آب دریاچه های تفرجی فکال کلیفرم 2،000 تماس مستقیم استاندارد آبهای ایران
آب دریاچه های تفرجی اشریشیا کلی 600 تماس مستقیم استاندارد آبهای ایران

در آزمایشگاه میکروب شناسی آرین فن آزما آزمایش میکروبی آب ( آشامیدنی، چاه، استخر شنا، آب صنعتی و کشاورزی) انجام می شود. لطفا جهت ارسال نمونه و یا دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.