آزمایشگاه آب و تجهیزات مربوط به آن

آزمایشگاه آب

آزمایشگاه آب، خصوصیات و ویژگیهای آب باعث شده است آزمایشگاههای آب به تجهیزات فراوانی نیاز داشته باشند. آب حلال شیمیایی بسیار خوبی است. از سوی دیگر مدام در طبیعت و در زندگی بشر درحال چرخش و تماس با مواد مختلف است و نهایتاً اینکه انسان برای ادامه حیات نیاز به آب سالم دارد. به همین دلایل در هنگام بررسی کیفیت آب، لازم است از جهات مختلف ویژگیهای آب مورد آزمایش قرار گیرد. در بخش شیمی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی (آنیونها و کاتیونها) آب سنجیده میشود. در بخش آنالیز دستگاهی وجود سموم کشاورزی، انواع هیدروکربنها و فلزات سنگین سنجیده میشود. در بخش میکروبی هم وجود میکروبهای بیماریزا وغیر بیماریزا و تخم انگلها مشخص میشوند.

آزمایشگاه آب، تجهیزات نمونه برداری هم می تواند داشته باشد. بجز ظروف استریل و کلدباکس، روتنر برای نمونه برداری از عمقهای مشخص دریاچه و دریا مورد استفاده قرار می گیرد.

تجهیزموارد استفاده
آون یخچالدارنگهداری نمونه در دمای تنظیم شده/  عمدتا در آزمایش BOD مورد استفاده قرار می گیرد.
ترمو راکتور CODهضم شیمیایی مواد / مورد استفاده در اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز شیمیایی آب و فاضلاب
ترازوی آزمایشگاهی

توزین مواد شیمیایی برای ساخت محلول یا سنجش تغییرات وزن نمونه آزمایشگاهی

مانند تغییر وزن فبلتر در آزمایش کل مواد معلق جامد TSS

کورهحذف کامل رطوبت و مواد قابل احتراق و تهیه خاکستر
آوننگهداری نمونه آزمایشگاهی در دمای تنظیم شده و بالاتر از دمای محیط آزمایشگاه
pH متراندازه گیری میزان pH ( تعیین اسیدیته و قلیاییت)
DO متراندازه گیری میزان اکسیژن محلول در آب یا فاضلاب
ست اندازه گیری BODاندازه گیری میزان اکسیژن مورد نیاز بیولوژیک آب و فاضلاب با استفاده از تغییرات فشار هوای داخل بطری
TPH آنالایزراندازه گیری کل ترکیبات هیدروکربنی به روش IR
کدورت سنجاندازه گیری کدورت آب و پساب
پمپ خلاایجاد خلا با هدف حذف آب و صاف کردن نمونه با استفاده از فیلتر
شیکرهمزدن و همگن نمودن نمونه ها / استخراج مواد مختلف
سانتریفیوژجداسازی ترکیبات مختلف با استفاده از تفاوت در چگالی مواد
بن ماریایجاد حمام آبی و حرارت دادن نمونه ها در دمای دلخواه
اسپکترو فوتومتر (Vis-Uv)اندازه گیری میزان جذب پرتوهای تابیده شده به محلولهای شیمیایی رنگی مورد استفاده در اندازه گیری آمونیاک، نیترات، نیتریت، بروماید، فنل و سیانید
پیپت دیجیتالکشیدن محلولهای مختلف در احجام مورد نیاز
هات پلیتحرارت دادن محلولهای شیمیایی
همزنهمگن نمودن محلولها
هدایت سنجاندازه گیری هدایت الکتریکی اب و پساب
بورت دیجیتالتیتراسیون ترکیبات مختلف قابل استفاده در اندازه گیری سختی، کلراید و قلیاییت

تجهیزات آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

دستگاه جذب اتمیاندازه گیری فلزات سنگین مانند آهن، آلومینیوم، مس، سرب، جیوه، کادمیم، آرسنیک، کرم، نیکل، کبالت، وانادیم، نقره، قلع، روی، سلنیم، باریم، مولیبدن، استرانسیم
دستگاه ICPاندازه گیری فلزات سنگین مانند آهن، آلومینیوم، مس، سرب، جیوه، کادمیم، آرسنیک، کرم، نیکل، کبالت، وانادیم، نقره، قلع، روی، سلنیم، باریم، مولیبدن، استرانسیم با دقت ppb و با سرعت بیشتر نسبت به دستگاه جذب اتمی
دستگاه کروماتوگراف گازی GCاندازه گیری انواع سموم کشاورزی، انواع هیدروکربنها با توان تفکیک و ارائه گراف

تجهیزات آزمایشگاه میکروبی

کلنی کانترشمارش کلنی های مشاهده شده در روی پلیتها
میکروسکوپمشاهده میکروارگانیسمها بر روی لام با بزرگنماییهای متفاوت
محیط کشترشد و تلقیح میکروارگانیسمها
هورلمیناراز بین بردن ذرات میکروبی و آیروسلها
یخچال آزمایشگاهینگهداری نمونه و محیطهای کشت و کیتهای آزمایشگاهی
انکوباتورانکوبه کردن نمونه های تلقیح داده شده
اتوکلاواستریل کردن آب مقطر ومحیطهای کشت و وسایل مورد استفاده

تجهیزات نمونه برداری

روتنرنمونه برداری از آب اعماق دریا و دریاچه
تور پلانکتونگیریصید پلانکتونهای موجود در محیطهای آبی نظیر دریا ودریاچه و استخر
گرابنمونه برداری از موجودات آبزی و خاک و ماسه موجود در کف دریا و دریاچه

 

اهمیت آزمایش آب در آزمایشگاه آب

اهمیت تجزیه و تحلیل آب چیست؟

چه آب خانه شما توسط شبکه آب شهری یا چاه شخصی تأمین شود ، مهم است که بدانید در آب مصرفی شما چه موادی وجود دارد و چه چیزی در آن وجود ندارد. با آزمایش آب و مشخص شدن کیفیت آن، در صورت شناسایی آلودگی میتوان فرایندهای موثر بر حذف آلودگی و روش بهینه تصفیه آب را تعیین کرد.

امروزه با گسترش آلودگیها، دیگر نمی توان کیفیت آبهای جاری یا زیرزمینی را قطعی سالم دانست. متغیرهای زیادی وجود دارد که می  تواند کیفیت آب را در خطر بیاندازد عواملی چون  امکان وجود آب آلوده ، شبکه توزیع  فرسوده، اثرات ناشناخته برخی مواد و لوازم مورد استفاده. متأسفانه ، تشخیص و یا رفع واقعی برخی از آلاینده ها در مقیاس بزرگ دشوار است. و پس از خروج آب از تصفیه خانه ، همچنان آلودگی ها نیز می توانند از طریق شکاف در زیرساخت ها یا از لوله های فرسوده شده به سیستم آب وارد شوند.

منابع خصوصی آب چالش های خاص خود را دارند و نیاز به توجه و احتیاط بیشتر دارند. از آنجا که کیفیت آب یک چاه خصوصی در تماس آب با آلودگی های طبیعی و ساخته شده توسط انسان در معرض خطر است ، لازم است به طور منظم آزمایش شود تا از سلامت آن برای نوشیدن اطمینان حاصل شود.

آلاینده ها و مشکلات رایج آب

آرسنیک

آرسنیک یک عنصر فلزی است که به طور طبیعی وجود دارد و معمولاً در آبهای زیرزمینی یافت می شود. طبق مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها ، آرسنیک می تواند از طریق رسوبات طبیعی در زمین یا از آلودگی های صنعتی و کشاورزی به منبع آب وارد شود. در نوشیدن آب ، بی مزه و بدون بو است. اکثر افراد وقتی می فهمند ممکن است آب آشامیدنی آنها از منبع آب عمومی یا خصوصی آنها حاوی هر مقدار آرسنیک باشد ، نگران می شوند.

سرب

سرب یک ماده فلزی است که اگر به منابع آب راه پیدا کند ، یک نگرانی عمده است. زیرساخت  فرسوده در بسیاری از کشور ها یک مشکل  اساسی است زیرا لوله های قدیمی آب حاوی سرب می توانند سرب را به منابع آب عامیانه منتقل کنند. خانه های قدیمی با لوله های سربی نیز می توانند به یک مشکل سرب کمک کنند. استفاده از فیلتر آب خانگی با استفاده از اسمز معکوس موثرترین روش برای از بین بردن سرب از منابع آب آشامیدنی است.

گل آلود بودن آب

گل آلود بودن آب معمولاً در اثر مواد جامد محلول یا معلق ایجاد می شود. آب می تواند به طور طبیعی یا از چیزهایی مانند ساخت و ساز ، طوفان و رواناب شهری کدورت پیدا کند. درجات مختلفی از کدورت وجود دارد ، اما حتی اگر آب شما شفاف به نظر برسد ، باز هم می تواند حاوی سطح بالایی از مواد جامد محلول باشد. برای تعیین میزان کدورت آب شما ، پیشنهاد می کنیم آب خود را برای مواد جامد محلول آزمایش کنید.

اهن

آب یک حلال طبیعی است. با توجه به زمان و شرایط لازم ، هر آنچه را  که در آن وارد شود حل خواهد کرد. آنچه آب مصرفی شما با آن روبرو می شود اغلب آلاینده های موجود در آن را تعیین می کند. بسته به محل زندگی شما ، آب مصرفی ممکن است آهن داشته باشد که باعث ایجاد لکه های زرد یا نارنجی در لباس ، وسایل ، وان ها ، وسایل آب و توالت شود. آهن حتی می تواند رنگ مو را تغییر دهد. پاک کردن لکه های آهن بسیار دشوار است ، در صورتی که می توانید از شر آنها خلاص شوید. آزمایش منبع آب وجود و نوع آهن در آب شما را تأیید می کند ، بنابراین می توانید سیستم تصفیه آب مناسب را برای کنترل آن انتخاب کنید.

سختی آب

هنگامی که آب  در  زمین حرکت می کند ، سنگها و مواد معدنی ، به ویژه کلسیم و منیزیم را حل می کند و آب را “سخت” می کند. سختی آب یک دردسر واقعی است ، ایجاد لکه هایی روی لیوان ها و ظروف نقره ،  سخت کار کرد ، اختلال در کار بعضی از وسایل چون درهای دوش و وان ها و باعث کدر و خشک شدن پوست می شود. صرف نظر از این که آب مصرفی  خود را چگونه تهیه کنید ، اکثر خانه ها دارای مشکل سختی آب هستند.

باکتری ها و ویروس ها

هر ساله فقط در ایالات متحده سالانه میلیون ها مورد بیماری حاد دستگاه گوارشی ناشی از آب وجود دارد. این بیماری ها اغلب توسط باکتری ها ، ویروس ها و پروتوزوآ ایجاد می شود که به منابع آب راه می یابند.

تجهیزات آزمایشگاه آب

حال که دانستید چرا لازم است آب در آزمایشگاه آزمایش شود در ادامه بعضی از تجهیزات لازم برای این آزمایش مهم را به شما معرفی می کنیم.

اسپکتروفوتومتر ابزاری برای اندازه گیری میزان عبور یا بازتاب نور مرئی ، نور فرابنفش یا نور مادون قرمز است. طیف سنجها که اسپکتروفوتومتر هم جزئی از آنهاست، شدت نور را به عنوان تابعی از طول موج منبع نور اندازه گیری می کنند. اسپکتروفوتومترها دو دسته هستند: تک پرتوی و دوپرتویی.اسپکتروفتومتر تک پرتویی شدت نور مطلق و اسپکتروفوتومتر دو پرتویی شدت نور را در دو مسیر نوری جداگانه اندازه می کنند (مسیر نوری استاندارد مرجع و نمونه) برای استفاده از اسپکتروفتومتر لازم است محلول نمونه درون کووت ریخته و داخل دستگاه قرار داده شود. پس از روشن کردن دستگاه، میزان نور جذب شده اندازه گیری می شود.
از این دستگاه برای اندازه گیری غلظت املاح در محلولهای شیمیایی استفاده می شود. به همین علت درحوزه های مختلف علمی مانند فیزیک ، زیست شناسی مولکولی ، شیمی و بیوشیمی به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند.

بجز اندازه گیری املاح محلولهای شیمیایی، این دستگاه می توان در اندازه گیری غلظت مواد مانند پروتئین ، DNA یا RNA ، رشد سلول های باکتریایی و واکنش های آنزیمی استفاده کرد.دامنه دینامیکی گسترده و طول عمر طولانی لامپ از ویژگیهای مهم دستگاه اسپکتروفتومتر است.
آرنولد جی بکمن و همکارانش در آزمایشگاه فناوری ملی (NTL) دستگاه اسپکتروفتومتر را در سال 1940 اختراع کردند.

راکتور COD
پارامتر COD یکی از مهمترین پارامترها در تشخیص کیفیت آب غیر شرب است. در بسیاری از شرایط با استفاده از COD میتوان محدوده BOD را هم تعیین کرد. اما آنچه پارامتر COD را خاص کرده است زمان اندک مورد نیاز جهت اندازه گیری آن در مقایسه با BOD است. COD تنها به یک ساعت زمان احتیاج دارد در حالیکه BOD به ۵ روز زمان نیاز دارد. آنچه COD را محبوب تر کرده پیشرفت روش اندازه گیری از رفلاکس باز به بسته است. در روش قدیمی مواد شیمیایی زیادی مورد نیاز بود در حالیکه در روش جدید با استفاده از راکتور COD رفلاکس بسته در چندین ویال بصورت همزمان انجام میشود و به مواد شیمیایی اندکی هم نیاز است.

حذف یونهای مزاحم
آزمایشگاه های آب ، همه مدعی توانمندی هستند. چطور میتوان یک آزمایشگاه آب حرفه ای یافت؟ یکی از بهترین روشها،نظارت بر عملکرد آزمایشگاه در زمان وجود یونهای مزاحم است. یونهای مزاحم باعث بروز خطا در فرایند آزمایش میشوند و یک آزمایشگاه توانمند آب، قبل از انجام آزمون، یونهای مزاحم را حذف مینماید. در حالیکه بسیاری از آزمایشگاه ها،نه تنها از حضور یونها مزاحم بی خبرند، بلکه از نحوه حذف صحیح آنها نیز بی اطلاع هستند. طبیعتا در این شرایط نتیجه آزمون کیفیت آب قابل قبول نخواهد .

آزمایشگاه آب و تجهیزات مربوط به آن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.