آزمــایــــشــــات آب چــــاه

آزمــایــــشــــات آب چــــاه

کیفیت آب چاه لازم دستکم سالی یک بار باید کنترل شود. EPA آژانس محیط زیست ایالات متحده توصیه نموده سالانه آزمایشهای pH ، نیترات، کل جامدات محلول و توتال کلیفرم انجام شود و در صورت نتایج مشکوک پارامترهای بیشتری اندازه گیری شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا به صفحات زیر مراجعه فرمایید:

آب چاه

آزمایش آب چاه