آزمایشگاه خاک کشاورزی تهران در آزمایشگاه  آرین فن آزما با هدف مشخص نمودن بافت و املاح شیمیایی خاک کشاورزی، تست های فیزیکی و آزمونهای شیمیایی خاک انجام می شود.  آنچه مشخص است گیاهان در خاک مناسب بهتر رشد می کنند به همین دلیل کارشناسان به کشاورزان و باغداران توصیه می کنند پیش از کشت، از […]

ادامه مطلب

آزمایش خاک کشاورزی چرا آزمایش خاک مهم است؟ و چرا لازم است به گیاهان کود داده شود؟ میلیونها سال است در طبیعت گیاهان تکثیر شده اند بدون آنکه کسی به آنها کود بدهد یا خاک محل رشد آنها را آزمایش کند! چه تغییراتی رخ داده که هم اکنون کشاورزان مجبور شده اند خاک را آزمایش […]

ادامه مطلب

آزمایش خاک حوزه ها و بخشهای مختلفی را در بر میگیرد که در این متن مختصراً به حوزه مهندسی کشاورزی، مهندسی محیط زیست و در ادامه حوزه مهندسی عمران اشاره خواهد شد. در حوزه مهندسی کشاورزی تمرکز آزمایشهای خاک بر کیفیت شیمیایی خاک و آزمایشهای مربوط است در حالیکه در حوزه مهندسی عمران تمرکز آزمایش […]

ادامه مطلب