استخدام در آزمایشگاه آرین فن آزما

آزمایشگاه آرین فن آزما -همکار با سازمان ملی استاندارد در حوزه غذایی و شیمیایی و معتمد سازمان حفاظت محیط زیست-  از کارشناسان شیمی جهت همکاری در بخش آزمایشگاه آب و فاضلاب بصورت تمام وقت دعوت به عمل می آورد.

کارشناسان آقا و کارشناسانی که در حوزه آزمایشگاهی آب و فاضلاب، اندازه گیری فلزات سنگین و اندازه گیری سموم کشاورزی در مواد غذایی دارای تجربه مفید هستند در اولویت استخدام قرار دارند. از متقاضیان درخواست می­شود فرم استخدام را دانلود و پس از تکمیل آن را به نشانی ایمیل آزمایشگاه ارسال نمایند.لطفا در قسمت موضوع (subject) ایمیل “درخواست استخدام” حتما نوشته شود.

با توجه به آنکه پس از بررسی رزومه های دریافتی از برخی از متقاضیان جهت مصاحبه حضوری دعوت بعمل خواهد آمد لطفاً  از مراجعه حضوری جهت استخدام جداً خودداری فرمایید.

فعالیت آزمایشگاه آرین فن آزما عمدتاً متمرکز در سنجش پارامترها در حوزه های زیر میباشد:

آزمایش آب شرب، آزمایش آب چاه، کیفیت آب گلخانه، کیفیت آب دیگ بخار، آزمایشات آب استخر، استاندارد آب استخر پرورش ماهی، فاضلاب و پساب صنعتی، اندازه گیری فلزات سنگین و اندازه گیری باقیمانده سموم کشاورزی در موادغذایی میباشد.

استخدام در آزمایشگاه معتمد محیط زیست و استخدام در آزمایشگاه همکار استاندارد و استخدام در آزمایشگاه آب و فاضلاب

استخدام در آزمایشگاه آرین فن آزما