آزمایش آب

آزمایش آب

آزمایش آب در آزمایشگاه آب:


آزمایش آب و فرآیند انجام شده برای چه و چگونه انجام می شود؟با پخش شدن مواد شیمیایی و انواع زباله ها در محیط زیست، احتمال آلوده شده منابع تامین آب (رودخانه، چشمه و چاه) افزایش یافته است. از طرف دیگر، متخصصان تغذیه یا تولیدکنندگان تجهیزات به مصرف کنندگان توصیه می کنند از آبهایی با کیفیت خاص استفاده نمایند. به همین دلایل امروزه آزمایشهای شیمیایی و میکروبی آب بسیار رایج و پرتکرار شده اند.

 بجز مصارف شستشو، آب مورد استفاده عموماً در سه بخش تقسیم بندی می شود. آب آشامیدنی، آب صنعتی و آب کشاورزی. استاندارد کیفیت آب برای این سه دسته یکسان نمیباشد. به همین علت کارفرمایان، حتماً لازم است مصارف آب را اعلام نمایند تا حسب مورد آزمایشهای لازم انجام پذیرد.

آب

پارامترهای شیمیایی و فیزیکی رایج آب:

معمولاً برای شناخت کیفیت هر نوع آبی سنجش میزان پارامترهای عمومی لازم است. TDS,TSS میزان مواد محلول و معلقی را نشان میدهند که در آب مورد آزمایش وجود دارد. DO نشاندهنده میزان اکسیژن محلول است. در آب آشامیدنی موجب گوارایی آب میشود. در حالیکه در آبهای صنعتی به علت تمایل به واکنش و ایجاد خوردگی، مطلوب کاهش اکسیژن محلول است. در استخرهای پرورش ماهی کم شدن آن موجب مرگ ماهیها میشود. به علاوه وجود اکسیژن در آب مانع فعالیت میکروارگانیسمهای بیهوازی مولد بوی بد میشود. به همین علت یکی از راههای کنترل بوی نامطبوع آب، افزایش اکسیژن محلول در آب است. کدروت و رنگ بر زیبایی و ظاهر آب تاثیر میگذارند. کدورت از حدی که بیشتر شود زلال بودن آب را تحت تاثیر قرار میدهد. ضمن آنکه بر زندگی آبزیان هم تاثیرات منفی خواهد داشت.

Total Suspended Solidsکل مواد معلقTurbidityکدورت
Dissolved Total Solidsکل مواد محلولTemperatureدما
pHپی اچColorرنگ
Dissolved Oxygenاکسیژن محلولHardnessسختی

پارامترهای میکروبیولوژی:

مهمترین پارامتر میکروبی در پایش کیفیت آب مربوط به کلیفرم کل و کلیفرم گوارشی است. وجود این دو به مفهوم بیماریزا بودن آب نیست. اما نشان میدهد برای اطمینان از سلامتی آب نیاز به آزمایشهای بیشتری است و برای برخی مصارف مانند آشامیدن قابل استفاده نیست. در آبیاری فضای سبز شهری با فاضلاب تصفیه شده، باید به پارامترهای میکروبی کاملا توجه شود. چراکه امکان انتشار بیماریهای مسری از طریق فاضلابی که دارای میکروب است وجود دارد. فارغ از موضوع سلامتی، میکروبها بر میزان خوردگی یا گرفتگی لوله های انتقال آب موثرند. برای مثال باکتریهای احیا کننده سولفات (گوگرد) میتوانند با تشکیل بیوفیلم بر سطح داخلی لوله ها، موجب خوردگی لوله های فلزی و بتنی شوند. شناسایی و کنترل آنها باعث صرفه جویی فراوانی در هزینه های نگهداری تجهیزات انتقال آب، آبیاری به ویژه آبیاری قطره ای خواهد شد.

HPCباکتریهای هتروتروفTotal Coliformکلیفرم کل
Escherichia coliاشرشیا کلیFecal Coliformکلیفرم گوارشی
Nematodeتخم انگلPseudomonasسودوموناس
 SRB باکتریهای احیا کننده سولفاتSalmonellaسالمونلا

آنیونها:

کربنات و بیکربنات بیشتر با سختی آب (اصطلاحاً گچ آب) ارتباط دارند. آبهایی که ترکیبات فسفر و نیتروژن دارند مستعد رشد جلبک، کدورت آب و در موارد حاد مرگ آبزیان هستند. حضور آنیونهای سیانبد و نیتریت به علت سمیتی که دارند باید کاملا جدی گرفته شوند.

BromineبرومایدSulfateسولفات
CarbonateکربناتSulfiteسولفیت
BicarbonateبیکربناتSulfideسولفید
NitrateنیتراتChlorideکلراید
NitriteنیتریتPhosphateفسفات
IodideیدایدTotal Phosphorفسفر کل
FluorideفلورایدCyanideسیانید

کاتیونها:

حضور یون آمونیوم دو معنا ممکن است داشته باشد. یکی ورود آلودگی تازه به آب و دیگری وقوع تجزیه بیهوازی و تبدیل نیترات به آمونیاک است. آمونیوم برای انواع ماهی ها کشنده است. کلسیم و منیزیم هم در ایجاد سختی آب (اصطلاحا گچ آب) موثرند. بخصوص کیفیت آب دیگ بخار به شدت متاثر از سختی آب است. در کشاورزی موازنه سه کاتیون سدیم، کلسیم و منیزیم به علت تاثیری که بر استحکام یا پاشیدگی خاک میگذارند اهمیت دارد. سدیم به تنهایی نیز بر شوری خاک موثر است.

AmmoniaآمونیومSodiumسدیم
MagnesiumمنیزیمPotassiumپتاسیم
  Calciumکلسیم

مواد آلی:

مواد هیدروکربنی به علل مختلفی ممکن است وارد آب شوند. برخی از ترکیبات حلقوی مانند بنزن سمی هستند و لازم است نسبت به وجود آنها در آب عکس العمل سریع نشان داده شود.

Total Petroleum Hydrocarbonsکل هیدروکربنهای نفتی
Volatile Organic Compoundsمواد آلی فرار
Semi-volatile Organic Compoundsمواد آلی نیمه فرار
Polycyclic Aromatic Hydrocarbonsمواد هیدروکربنی حلقوی (PAHs)
PCBsترکیبات کلرینه شده
THMsتری هالو متانها

فلزات:

برخی فلزات مانند سرب و جیوه سمی هستند و برخی مانند منگنز بر مزه و گوارایی آب تاثیر میگذارند. برخی از مصرف کنندگان هم نیاز به مقدار مشخصی از عناصر فلزی دارند. مثلا در پرورش رز در گلخانه های هیدروپونیک به میزان مشخصی از عنصر بُر نیاز است.

ArsenicآرسنیکMercuryجیوه
IronآهنCadmiumکادمیم
CopperمسVanadiumوانادیم
BariumباریمSilverنقره
SeleniumسلنیمLeadسرب
NickelنیکلChromium, total, hexavalentکرم
AntimonyآنتیموانCobaltکبالت

باقیمانده سموم کشاورزی:

استفاده فراوان از سموم دفع آفات نباتی و حشره کشها باعث شده است برخی منابع آبی با این سموم آلوده شوند. متاسفانه برخی سموم عمر و دوام بالایی هم دارند. لذا مکرر از استفاده کنندگان درخواست میشود در مصرف سموم کشاورزی دقت نمایند.

۴,۴-DDD۱۵Alpha-HCH۱
Endrin-aldehyde۱۶beta-HCH۲
Endosufan-sulfate۱۷gamma-HCH۳
۴,۴-DDT۱۸delta-HCH۴
Endrin-Ketone۱۹Heptachor۵
Methoxychlor۲۰Aldrin۶
Malathion۲۱Heptachor-endo-epoxide۷
Permethrin۲۲Trans-Chlordane۸
Diazinon۲۳Alpha-Endosufan۹
Chlopyrofos۲۴Cis–Chlordane۱۰
Metalaxyl۲۵Dieldrin۱۱
Bromopropylate۲۶۴,۴-DDE۱۲
Deltametrin۲۷Endrin۱۳
  beta-Endosufan۱۴

پارامترهای بیولوژی:

در بررسی اکوسیستمهای آبی مثل تالاب، دریاچه و دریا به پارامترهای بیولوژیک توجه میشود. موجودات کفزی و غیر کفزی شناسایی و مورد مطالعه قرار می گیرند.

PryfytunپریفیتونChlorophyllsکلروفیل
zooplanktonsزئو پلانکتونPhytoplankton’sفیتو پلانکتون
MicrofitماکروفیتMacrobenthosماکروبنتوز

آزمایشگاه آب آشامیدنی

سایر:

بنا بر استاندارد آب آشامیدنی میزان اندکی کلر آزاد باید در شبکه آب شهری وجود داشته باشد تا حتی در صورت ورود سهوی اندکی آلودگی به داخل شبکه، به میکروبهای وارد شده فرصت نشو و نمو داده نشود. ضمناً وجود همین مقدار کلر کمک میکند در حوزه شهری در صورت مشاهده نشت آب، آب شهری از آب خام یا فاضلاب تمیز داده شود.
شاخص SAR (نسبت جذب سدیم) برای متخصصین کشاورزی و منابع طبیعی اهمیت دارد. این شاخص مستقیماً بر کیفیت خاک تاثیر دارد. بالا بودن شاخص SAR به این معناست که یونهای سدیم جانشین یونها کلسیم شده و باعث متلاشی شدن بافت خاک میشوند.
در زمان بهره برداری یا طراحی هر تصفیه خانه ای اعم از آب یا فاضلاب، لازم است جارتست انجام شود. با این آزمایش ساده، تاثیرات منعقد کننده ها و هزینه های اقتصادی بهره برداری قابل محاسبه و برآورد میشود. تاثیر منعقدکننده ها بر انواع فاضلاب یکسان نیست. در جار تست مشخص میشود که برای رسیدن به نتیجه ای واحد، چه میزان از هر منعقد کننده و در چه شرایطی  لازم است.

Surfactantsپاک کنندهGrease and Oilsچربی و روغن
Sodium Adsorption Ratioشاخص SARChlorine, freeکلر آزاد باقیمانده
Phenolic Compoundترکیبات فنلیJar Testآزمایش جار

آزمایشگاه آب آرین فن آزما آماده ارائه خدمت به مشتریان محترم در موارد زیر می باشد:

• آزمایش و پایش آبهای سطحی (رودخانه فصلی و دائمی، انهار، مسیل و کانال شهری)
• آزمایش و پایش آبهای زیرزمینی (چاهک پایش، چاه آب عمیق و نیمه عمیق و دستی، چشمه و قنات)
• آزمایش آب آشامیدنی و شرب شهری (مخازن نگهداری، مصرف کنندگان انتهای شبکه لوله گذاری شده) برابر با استاندارد ملی ISIRI 1053 کیفیت آب آشامیدنی
• آزمایش آبهای معدنی و آشامیدنی بسته بندی شده
• آزمایش و پایش دریاچه های طبیعی و مصنوعی (دریاچه سد، دریاچه طبیعی و مصنوعی، دریاچه تفرجگاه ها)
• آزمایش آب حوضچه ها و استخرها (استخر پرورش ماهی و میگو، آکواریم تکثیر ماهیان زینتی،استخر شنا، حوضچه و استخر پارک و بوستان شهری)
• آزمایش آبهای صنعتی (دیگ بخار، آب شویی، سختی گیر، برج خنک کننده، آب DM)
• آزمایش آب مراکز درمانی و بیمارستانها (آب دستگاه دیالیز، آب آشامیدنی، شستشو و  اسمز معکوس RO)
• پایش عملکرد سیستمهای فیلتراسیون (میکرو فیلتر، اولترا فیلتر و نانو فیلتر)، اسمز معکوس RO، سیستمهای تبادل یونی خانگی و صنعتی
• آزمایش آب مصرفی مزارع کشاورزی، گلخانه و پرورش گل و باغات و بوستانها
• ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحهای صنعتی و عمرانی و خدماتی
• آزمایش آب مصرفی گاوداری و مرغداری، مزارع پرورش ماکیان مانند بوقلمون، شتر مرغ و بلدرچین

پیش از ارسال نمونه، جهت اطلاع از شرایط نمونه برداری، حجم نمونه مورد نیاز، جنس ظرف مورد استفاده، شرایط محیطی نگهداری نمونه و حداکثر زمان تحویل نمونه به آزمایشگاه با ما تماس بگیرید اگر تنها کاتیونهاو آنیونهای آب قراراست اندازه گیری شود ارسال نمونه آب به اندازه یک بطری آب معدنی ( ۱٫۵ تا ۲ لیتر) کفایت میکند. این آزمایشگاه جهت انجام تستهای مرتبط با کیفیت آب از سازمان حفاظت محیط زیست و مرکز ملی تایید صلاحیت گواهی دارد.

جهت اطلاعات بیشتر میتوانید به صفحات مرتبط زیر مراجعه نمایید:

 آب آشامیدنی ، آب کشاورزی ، آب استخر پرورش ماهی ، آب دیگ بخار ، آب مناسب گاوداریها ، آب چاه ، آب مناسب هیدروپونیک ،  کیفیت آب استخر شنا 

آزمایشگاه تشخیص آب، آزمایشگاه آنالیز آب،آزمایشگاه آب چاه، آزمایشگاه آب و پساب،آزمایشگاه آب آشامیدنی،آزمایشگاه آب و فاضلاب تهران ،آدرس آزمایشگاه آب در تهران،تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب