EC چیست

EC چیست

EC مخفف electrical conductivity است. در حالیکه بهترین هدایت الکتریکی را فلزات دارند آب خالص تقریباً نارسانا است. با این شرایط چرا صحبت از هدایت الکتریکی آب می شود؟
برخی مواد در صورت انحلال در آب باعث افزایش هدایت الکتریکی اب میشوند. برای مثال انواع نمکها و اسیدها این خاصیت را دارند اما شکر این اثر را ندارد. با توجه به آنکه در بیشتر مواقع مواد محلول در آب شامل آنیونهای نیترات، نیتریت، سولفات، سولفید، سولفیت، کلراید، برماید، فلوراید می باشد و این مواد هدایت الکتریکی آب را افزایش میدهند. گاهی برای آسان و کم هزینه تر شدن آزمایشها بجای اندازه گیری کل مواد محلول، تنها به اندازه گیری ای سی EC بسنده می شود. توجه شود که ای سی EC متاثر از شوری و مواد محلول در آب هست اما دقیقاً منطبق و مساوی با آنها نیست. واحد اندازه گیری ای سی، زیمنس بر سانتی متر یا میکرو موس بر سانتیمتر است.

EC چیست

نقطه قوت و ضعف آزمون EC

همانطور که عنوان شد اندازه گیری هدایت الکتریکی سریع و آسان است به همین دلیل وسیعا در صنعت آب مورد استفاده قرار گرفته است. با اینحال این آزمون رایج نقطه ضعفی هم دارد. نقطه ضعفش این است که نتایج آن در مورد آبهایی که مواد محلول در آن ناشناخته هستند ممکن است با خطا همراه باشد. برای مثال اگر ناخالصی محلول در آب، ماده ای مانند شکر یا الکل باشد، EC قادر به نشان دادن آنها نیست چون شکر و الکل هدایت الکتریکی را افزایش نمی دهد. بطور خلاصه EC آزمونی سریع و ارزان است اما برای کارهایی که به دقت بالایی نیاز دارند مناسب نمی باشد.

کاربرد EC چیست

بیشترین کاربرد EC در بخش تصفیه آب است به ویژه تصفیه به روش اسمز معکوس. چون در این روش یونها نیز از آب جدا میشوند و برای نشان دادن کیفیت تصفیه معمولا سازندگان از ECمتر استفاده میکنند. بجز صنعت تصفیه معمولا در بخش شیلات و کشاورزی هم از هدایت الکتریکی به عنوان یک شاخص استفاده میشود. اما در مورد آب آشامیدنی کیفیت آب بر اساس TDS در استاندارد ملی 1053 بیان شده است و استانداری بر مبنای آن ذکر نشده است.

طبقه بندی EC در آبیاری

هدایت الکتریکی بر حسب میکروزیمنس بر سانتی متر نام دسته
<700 غیر شور
۲۵۰۰-۷۰۰ کم شور
۸۰۰۰-۲۵۰۰ لب شور
۱۲۰۰۰-۸۰۰۰ شور
۲۰۰۰۰-۱۲۰۰۰ خیلی شور
>20000 ابر شور

ماخذ: نشریه ۵۳۵ سازمان برنامه

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر یا ارسال نمونه جهت اندازه گیری هدایت الکتریکی آب و خاک، با آزمایشگاه دانش بنیان آرین فن آزما تماس حاصل فرمایید.

صفحات مرتبط: آنالیز آب ، آب آشامیدنی ، آزمایش آب کشاورزی ، آزمایش خاک کشاورزی