EC مجاز آب کشاورزی

با اندازه گیری هدایت الکتریکی به تنهایی نمیتوان در مورد مناسب یا نامناسب بودن کیفیت آب جهت آبیاری محصولات زراعی قضاوت کرد چراکه پارامترهای مهم دیگری نیز بر کیفیت آب و همچنین نتیجه آبیاری تاثیر گذار هستند. با اینحال به علت سهولت اندازه گیری هدایت الکتریکی (در مقایسه با دیگر پارامترها) این پارامتر تبدیل به یکی از شاخصهای مهم در تشخیص کیفیت آب شده است. 

همانگونه که در جدول طبقه بندی آب کشاورزی زیر مشاهده میشود در طبقه بندی آب همزمان به میزان هدایت الکتریکی ، کیفیت خاک و حساسیت محصولات کشاورزی اشاره شده است و تنها با پارامتر هدایت الکتریکی EC مجاز آب کشاورزی به قضاوت در مورد کیفیت آب پرداخته نشده است.

طبقه بندی آب کشاورزی از نظر هدایت الکتریکی (منبع نشریه ۵۳۵ سازمان برنامه)

هدایت الکتریکی بر حسب میکروزیمنس بر سانتی متر نام دسته  توضیحات و ملاحظات
<700 غیر شور این آب ها در هر نوع بافت خاک برای آبیاری همه گیاهان قابل استفاده اند. در شرایط بارندگی کم،آبشویی زمستانه توصیه می شود.
۲۵۰۰-۷۰۰ کم شور در خاک های دارای بافت سبک و متوسط بی خطرند. در خاک های رسی، آبشویی نمک ها و زهکشی باید انجام شود.
۸۰۰۰-۲۵۰۰ لب شور در خاک های سبک با یک بار آبشویی زمستانه همراه باشد . در خاک های بافت متوسط و سنگین آبشویی نمک ها در هر نوبت آبیاری انجام شود و در این خاک ها برای محصولات حساس به شوری به کار نرود. در مرحله جوانه زنی، حتی المقدور از آب های غیر شور یا کم شور استفاده شود.
۱۲۰۰۰-۸۰۰۰ شور برای گیاهان حساس به شوری در هیچ خاکی به کار نرود. در همه خاک ها آبشویی نمک ها همراه باهر آبیاری انجام شود . در مرحله جوانه زنی از آب های غیر شور و کم شور استفاده شود . در همه موارد از کاربرد این آب ها در خاک هایی که زهکشی خوبی ندارند خودداری گردد.
۲۰۰۰۰-۱۲۰۰۰ خیلی شور فقط در موارد استثنایی (گیاهان یا ارقام مقاوم به شوری + خاک های سبک با زهکشی خوب) یا در شرایط اضطراری (خشکسالی) در دفعات کم استفاده از این آب ها مجاز است.
>20000 ابر شور غیرمجاز برای آبیاری.

خاطر نشان می شود که بالا بودن هدایت الکتریکی آب تنها موجب آسیب دیدن گیاهان نمیشود بلکه احتمال دارد به علت وجود املاح فراوان باعث شور شدن و یا سدیمی شدن خاک و یا مسمومیت با یونهای دیگر چون بور و کلر شود. در هر حال کیفیت خاک تنزل می یابد.جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد سایر پارامترهای موثر به صفحه آب کشاورزی مراجعه نمایید. همچنین در صورت تمایل به آزمایش نمونه، پیش از ارسال، لطفا با ما تماس بگیرید.EC مجاز آب کشاورزی

در آبیاری قطره ای همیشه خطر گرفتگی قطره چکان یا دریپر وجود دارد. بهترین راهکار برای مقابله با آن، چلوگیری از ایجاد گرفتگی است. در واقع با انجام آزمایشهای لازم آب مناسب آبیاری قطره ای توسط قطره چکان یا دریپر مشخص میشود و پس از آن این امکان وجود دارد که با اصلاح کیفیت آب، فرایند آبیاری مزارع، باغات و فضای سبز را با استفاده از سیستم قطره ای یا بارانی بهبود بخشید. پس از اینکار میتوان کیفیت نازلهای آبیاری را مورد توجه قرار داد. EC مجاز آب کشاورزی