نگهداری تصفیه خانه

برای نگهداری تصفیه خانه اعم از آب یا فاضلاب لازم است پارامترهایی مرتباً کنترل و چک شوند. این پارامترها در مورد فاضلاب مطابق با دستورالعمل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور عبارتند از:

پارامترهای مورد پایش در فاضلاب ورودی

ردیف پارامتر مورد اندازه گیری تواتر زمانی
1 BOD5 دوبار در هفته
2 COD دو روز یکبار
3 TSS دو روز یکبار
4 TDS ماهانه
5 TS دو روز یکبار
6 TKN دوبار در هفته
7 نیترات دوبار در هفته
8 نیتریت 15 روز یکبار
9 آمونیاک دوبار در هفته
10 فسفر دوبار در هفته
11 تخم انگل هفتگی
12 توتال کلیفرم دوبار در هفته
13 pH روزانه
14 دما روزانه
15 دترجنت ماهانه
16 چربی و روغن ماهانه

کنترل پارامترهای ورودی به راهبر کمک میکند پیش از ایجاد شوک در فرایند تصفیه از وضعیت آگاه و اقدامات متناسب را انجام دهد.

نگهداری تصفیه خانه

پارامترهای مورد پایش در حوضچه های هوادهی

ردیف پارامتر مورد اندازه گیری تواتر زمانی
1 pH روزانه
2 Do روزانه
3 MLSS روزانه
4 MLVSS روزانه
5 SVI روزانه
6 TSS روزانه

همانگونه که ملاحظه میشود حوضچه هوادهی نیاز به کنترل روزانه دارد. در واقع تنها با انجام دادن این آزمونها راهبر تصفیه خانه میتواند اطمینان یابد که فرایند تجزیه درست و دقیق انجام میشود.

پارامترهای مورد پایش در خروجی تصفیه خانه

ردیف پارامتر مورد اندازه گیری تواتر زمانی
1 BOD5 هفتگی
2 COD دو روز یکبار
3 TSS دو روز یکبار
4 TS دو روز یکبار
5 TKN دوبار در هفته
6 نیترات دوبار در هفته
7 نیتریت 15 روز یکبار
8 آمونیاک دوبار در هفته
9 فسفر دوبار در هفته
10 توتال کلیفرم دوبار در هفته
11 DO روزانه
12 کلر باقیمانده روزانه
13 کدرورت هفتگی
14 سدیم، منیزیم، کلسیم،آهن،منگنز، آلومینیم ماهانه

بجز موارد فوق،آزمایشگاه آرین فن آزما کلیه پارامترهای مرتبط با آب و فاضلاب را انجام میدهد. خواهشمند است در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر یا ارسال نمونه با ما تماس حاصل نمایید. همچنین این آزمایشگاه برای راهبری و نگهداری تصفیه خانه های کوچک فاضلاب، از شرکت مهندسی اب و فاضلاب کشور گواهینامه معتبر دارد. برای استفاده از خدمات شرکت آرین فن آزما در این مورد نیز می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.

صفحات مرتبط: آزمایش آب ، تصفیه خانه فاضلاب