دستگاه RO و آنتی اسکالانت

بجز آب باران، دیگر آبهای موجود در طبیعت همگی حاوی املاح معدنی و غیر معدنی می باشند. آبهای شیرین معمولا املاح اندکی دارند و آبهای شور و آب دریا املاح فراوانی دارند. روشهای مختلفی برای حذف ناخالصی های آب پیشنهاد می شود. اما تنها روشی که قادر است یونهای محلول در آب مانند نیترات و سدیم و کلر را حذف نماید، استفاده از دستگاههای اسمز معکوس یا RO می باشد.دستگاههای دیگر معمولا تنها قادر به حذف ناخالصی های فیزیکی و ذرات هستند. یا مانند دستگاههای سختی گیر، با تعویض یونی، سدیم جایگزین کلسیم میشود! بنابراین اگر دنیال حذف یونهای محلول در آب هستید، تنها روش اسمز معکوس (RO) است.

حال چرا باید یونهای محلول حذف شوند؟ علتهای متفاوتی میتواند داشته باشد. یک مصرف کننده ممکن است دیگ بخار داشته باشد. وجود املاح در آب مصرفی دیگ بخار موجب تولید رسوب، کاهش انتقال حرارت و افزایش هزینه ها می شود. مصرف کننده دیگری هم ممکن است نیاز به آب آشامیدنی گوارا داشته باشد. برای مثال وجود یون سدیم و کلر آب را شور مزه میکند. یون منیزیم آب را تلخ مزه میکند. یونهای کلسیم و منیزیم و کربنات و بیکربنات عامل گچ آب هستند.

اما دستگاه اسمز معکوس در مقایسه با دیگر روشهای رایج مانند فیلتراسیون یا تعویض یونی، دستگاهی گران محسوب میشود ضمن آنکه هزینه راهبری آن هم قابل توجه است. ممبران دستگاههای اسمز معکوس در اثر وجود همین یونها، بتدریج دچار رسوب گرفتگی میشوند. رسوب گرفتگی موجب کاهش بهره وری و راندمان دستگاه میشود. کیفیت آب خروجی بتدریج کاهش و هزینه برق مصرفی دستگاه افزایش می یابد. عمر مفید دستگاه در طولانی مدت کم میشود و هزینه های نگهداری افزایش می یابد. به همین دلایل بسیار مهم است که در بهره برداری از دستگاههای اسمز معکوس مانع تشکیل رسوب شویم وگرنه باید با هزینه قابل توجه ممبران را تعویض نماییم.

دستگاه RO و آنتی اسکالانت

یکی از روشهای رایج برای ممانعت از تشکیل رسوب و افزایش عمر ممبران؛ استفاده از مواد آنتی اسکالانت است. این مواد لازم است متناسب با کیفیت آب و شرایط دستگاه مصرف شوند، میتوانند با ایجاد تغییراتی در ترکیب شیمیایی آب مانع تشکیل رسوبات شوند. برای انتخاب آنتی اسکالانت مناسب نیاز است وضعیت یا میزان پارامترهای زیر را بدانیم:

کیفیت شیمیایی/میکروبی آب ورودی
میزان دبی
میزان ریکاوری
کیفیت مورد انتظار اب خروجی
نوع و نحوه آرایش ممبرانها

چه یونهایی در ایجاد رسوب موثر هستند:

کاتیونها: کلسیم، منیزیم، باریم، استرانسیم، آهن، منگنز و آلومینیوم

آنیونها: سولفات، کلراید، فسفات، نیترات، سیلیکات و کربنات (نیترات بخودی خود ایجاد رسوب نمیکند. اما باعث رشد میکروارگانیسمها شده و میکروب ها با ایجاد فیلم بر روی ممبران باعث ظهور شرایطی مانند حالت تشکیل رسوب میشوند.)

دیگر پارامترها: pH، دما ، مواد جامد محلول، مواد جامد معلق، بار میکروبی

با توجه به موارد عنوان شده پیشنهاد میشود پیش از انتخاب دستگاه RO ( آب شیرین کن) و آنتی اسکالانت حتماً کیفیت آب مورد آزمایش و آنالیز قرار بگیرد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا ارسال نمونه لطفا با ما تماس بگیرید.

صفحات مرتبط: آزمایشگاه آب ، شاخص لانژلیه