خورندگی آب

خورندگی آب

خورندگی آب

آب خالص به خودی خود قدرت خورندگی چندانی ندارد اما با حضور برخی عوامل شیمیایی و میکروبی و شرایط خاص فیزیکی، قدرت خورندگی آب افزایش چشمگیری می یابد تا آنجا که اگر کنترل نشود قادر خواهد بود به تاسیسات و اتصالات خسارات شدید و قابل توجهی وارد نماید. باید بخاطر داشت پیشرفت خوردگی بسیار آرام اتفاق می افتد به همین جهت معمولا در سالهای اول چندان جلب توجه نمیکند. در حالیکه احجام خوردگی ممکن است بسیار بزرگ باشد. مثل شبکه آبرسانی یک شهر. در چنین شرایطی رفع آثار خوردگی بسیار پر هزینه خواهد بود. در مبحث خوردگی، تخریب تاسیسات و اتصالات یک جنبه از مبحث خوردگی است. جنبه دیگر مبحث خوردگی آن است که اجزایی از سطح لوله و تاسیسات جدا شده و به تدریج وارد آب می شوند. در موضوع آب آشامیدنی این جنبه از آثار خوردگی از نظر بهداشتی اهمیت پیدا می کند. در موضوع آب صنعتی یا کشاورزی هم این جنبه،  از نظر کیفی و فرایندی مورد توجه قرار می گیرد.

خورندگی آب

بطور خلاصه پارامترهای موثر بر خورندگی آب به شرح زیر می باشند:

پارامترهای فیزیکی: درجه حرارت آب و سرعت جریان و سختی ذرات جامد معلق در آب

پارامترهای شیمیایی: میزان اکسیژن محلول در آب، کل مواد محلول در آب، قلیائیت، pH ، غلظت دی اکسید کربن، غلظت کلر باقیمانده

پارامترهای میکروبی: باکتریهای آهن و احیا کننده سولفات

اگر بصورت تئوری صرف به موضوع نگاه شود، هرچه میزان درجه حرارت، اکسیژن محلول، کلر باقیمانده، سرعت جریان، تعداد باکتریها را کمتر کنیم قدرت خورندگی کمتر می شود اما در عمل به این سادگی نمیتوان تصمیم گرفت. در واقع برخی پارامترها با یکدیگر در تضاد هستند. مثلا اگر کلر باقیمانده کم شود باکتریها امکان رشد می یابند و اگر درجه حرارت کم شود انحلال پذیری اکسیژن در آب افزایش می یابد. برای رفع این پیچیدگیها و تضادها و یافتن راهکارهای کنترل خورندگی، متخصصان از شاخصهایی برای ایجاد تعادل میان پارامترهای مختلف موثر بر کیفیت آب استفاده می کنند. شاخصهایی مانند لانژلیه، رایزنر و پوکوریوس.

آزمایشگاه استاندارد آرین فن آزما با اندازه گیری پارامترهای مورد نیاز محاسبه این شاخصها، میتواند به کارفرمایان محترم پتانسیل خورندگی آب در تاسیسات صنعتی، شبکه آب شهری یا کشاورزی را اعلام نماید. لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا ارسال نمونه با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.