جارتست چیست؟

جارتست یا آزمایش جار روشی ساده، کم هزینه  و سریع  برای شبیه سازی عملکرد منعقد کننده ها در عملیات تصفیه آب و فاضلاب است. در برخی فرایندهای تصفیه برای سرعت بخشیدن به ته نشینی ذرات جامد و در نتیجه کاهش کدورت، رنگ ، مواد معلق نامحلول و بارآلودگی از فرایند انعقاد و لخته سازی استفاده میکنند. در مقیاس واقعی باید دهها کیلوگرم مواد شیمیایی به آب یا فاضلاب اضافه شود و سپس میزان کاهش پارامترهای مد نظر اندازه گیری شود. هزینه این اقدام بالا میباشد بخصوص که هدف صرفاً آزمایش است. از سوی دیگر دستیابی به نتایج بسیار وقتگیر است. تصمیم گیری راجع به دهها کیلوگرم لجن شیمیایی تشکیل شده هم خود معضل دیگری است. اما با آزمایش ساده جار، دچار هیچیک از مشکلات فوق نخواهیم شد.

جارتست

آزمایش جارتست

در آزمون جار این امکان وجود دارد انواع مواد منعقد کننده را همزمان به محلولهای اولیه که در ظرفهای مختلف ریخته شده اند اضافه کرد و تفاوتها آثار هر منعقد کننده را مشاهده نمود. مواد افزوده شده در حد چند گرم است. در نتیجه هزینه چندانی ایجاد نمیشود. در آزمون جار معمولاً منعقد کننده های رایج نظیر سولفات آلومینیوم ، کلرید آهن و برخی پلیمرها مورد آزمایش مقایسه قرار میگیرند. روش کار هم به این صورت است که مواد مختلف در دامنه زمانی مختلف و سرعت چرخش مختلف به آب یا فاضلاب نمونه اضافه میشوند. افزوده شده این مواد موجب ته نشینی مواد نامحلول با سرعتهای متفاوتی میشود. ضمن آنکه وزن مواد ته نشین شده هم تفاوت دارند. پس از خاتمه چرخش پروانه در ظروف نمونه و وقوع ته نشینی، آزمایشهایی بر روی آب باقیمانده انجام میشود تا مشخص شود چه میزان، کدورت، مواد نامحلول و حتی بارآلودگی کاهش یافته است. در برخی موارد pH هم یکی از فاکتورهای تاثیر گذار بر انعقاد است. به همین علت این پارامتر نیز تنظیم و یادداشت میشود.

گزارش کار آزمایش جارتست

 در یک جمع بندی میتوان گفت در گزارش کار جارتست چندین پارامتر اولیه باید گزارش شوند. مشخصات اولیه کیفی آب یا فاضلاب، نوع ماده یا مواد منعقد کننده و میزان استفاده از آنها، شرایط اختلاط شامل دور همزن (RPM) و مدت زمان اختلاط

اما معمولا در گزارش کار آزمایش جار به چندین پارامتر مهم دیگر هم باید اشاره کرد که هدف از آزمایش جار بوده اند. این پارامترها از سوی کارفرما مشخص میشوند. به این معنا که کارفرما قصد دارد با تصفیه آب یا فاضلاب به کیفیت مطلوبی دست یابد. آب یا فاضلاب اولیه، مشخصاتی دارد که باعث نامطلوب شدن آن شده است. برای مثال مواد معلق بالاست، کدورت بالاست یا COD بالاست. به این ترتیب در زمان پذیرش نمونه، این پارامترها به آزمایشگاه گزارش میشوند و کارشناسان آزمایشگاه نیز سعی میکنند با تغییر پارامترهایی چون، pH ، مدت اختلاط، ماده منعقدکننده یا تغییر دور همزن، میزان تغییر در پارامترهای درخواستی کارفرما را تعیین و در گزارش کار آزمایش جارتست قید نمایند.

Jar Test 1

لطفا جهت ارسال نمونه یا کسب اطلاعات بیشتر در زمینه آزمون جار با ما تماس بگیرید.

گزارش کار جارتست