اندازه گیری باقی مانده آفت کش

اندازه گیری باقی مانده آفت کش

اندازه گیری باقی مانده آفت کش ها در محصولات کشاورزی

بطور معمول کشاورزان و باغداران بصورت متناوب برای کنترل و از بین بردن بیماریها و آفات از سموم دفع آفات استفاده می کنند. متخصصان سلامت و محیط زیست در رابطه با استفاده از سموم شیمیایی کشاورزی مرتب هشدار میدهند. هرچند عدم استفاده از سموم کشاورزی در بسیاری از موارد به معنای نابودی بخش قابل توجهی از محصولات بعلت آفت زدگی است. اما آنچه مسلم است آن است که استفاده از سموم شیمیایی دفع آفات نباتی نیز بدون پیامد نیست. این سموم اگر پایدار باشند، در طبیعت از بین نمی روند در نتیجه در چرخه غذایی موجودات باقی میمانند و چه بسا وارد بدن انسان هم شوند. از طرفی استفاده از آنها در زمان و مکان نامناسب باعث از بین رفتن سایر موجودات غیر مضر می شود. به همین دلیل استفاده از سموم شیمیایی کشاورزی تنها در چارچوب مجموعه ضوابط مشخص و سختگیرانه ای مجاز می باشد.  با اینحال به رغم رعایت ضوابط، با هدف کنترل و اطمینان از سلامت محصولات کشاورزی ماننده انواع میوه و سبزیجات،  اندازه گیری باقی مانده آفت کش ها در محصولات کشاورزی توسط وزارت بهداشت، گمرگ و دیگر نهادهای نظارتی درخواست می شود.

مطابق با استانداردهای بهداشتی منتشر شده، باقیمانده مجاز سموم و آفت کشها در محصولات کشاورزی برای هر نوع سم، میزان مشخصی است. در آزمایشگاههای آنالیز دستگاهی، اندازه گیری میزان باقیمانده سموم با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC) انجام میشود.در آزمایشگاه آرین فن آزما اندازه گیری باقی مانده آفتکش ها در محصولات کشاورزی به شرح زیر انجام میشود:

ردیف نام آفت کش
۱ Alpha-HCH
۲ beta-HCH
۳ gamma-HCH
۴ delta-HCH
۵ Heptachor
۶ Aldrin
۷ Heptachor-endo-epoxide
۸ Trans-Chlordane
۹ Alpha-Endosufan
۱۰ Cis–Chlordane
۱۱ Dieldrin
۱۲ ۴,۴-DDE
۱۳ Endrin
۱۴ beta-Endosufan
۱۵ ۴,۴-DDD
۱۶ Endrin-aldehyde
۱۷ Endosufan-sulfate
۱۸ ۴,۴-DDT
۱۹ Endrin-Ketone
۲۰ Methoxychlor
۲۱ Malathion
۲۲ Permethrin
۲۳ Diazinon
۲۴ Chlopyrofos
۲۵ Metalaxyl
۲۶ Bromopropylate
۲۷ Deltametrin
۲۸ PCBs

لطفا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در خصوص اندازه گیری باقی مانده آفت کش ها در محصولات کشاورزی، خاک مزرعه و باغ یا آب چاه و رودخانه و ارسال نمونه جهت اندازه گیری، با آزمایشگاه همکار استاندارد آرین فن آزما تماس حاصل نمایید. این آزمایشگاه از اداره کل استاندارد استان تهران و سازمان حفاظت محیط زیست در مورد اندازه گیری باقیمانده سموم کشاورزی دارای تاییدیه و گواهینامه می باشد.

اندازه گیری باقی مانده آفت کش

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.