آزمایشگاه آب و فاضلاب معتمد محیط زیست و همکار استاندارد شرکت آرین فن آزما امکان انجام آزمایشهای متعددی را دارا میباشد.

(اگر اختصاصاً در پی کسب اطلاعات راجع به  آب آشامیدنی ،آب چاه ، استاندارد آب و آزمایشهای مربوط هستید بهتر است به صفحه آب آشامیدنی یا  آب چاه مراجعه نمایید.اگر به دنبال کسب اطلاعات راجع به پساب صنعتی هستید نیز توصیه میشود به صفحه فاضلاب و پساب صنعتی مراجعه فرمایید)

پارامترهای عمومی:برخی آزمایشهای آب و فاضلاب عمومی هستند یعنی برای هر نوع از آب یا فاضلاب باید اندازه گیری شوند. در این مورد میتوان به آزمایش pH,TDS,TSS اشاره کرد. در مورد فاضلاب به دو پارامتر BOD,COD نیز باید توجه شود. با مشخص شدن وضعیت این پارامترها نمای کلی از کیفیت آب یا فاضلاب مشخص میشود. با اینحال تنها با دانستن این پارامترها نمیتوان برنامه ای برای استفاده از آب و فاضلاب موجود طرح ریزی کرد.

حال بسته به نوع استفاده پیش بینی شده، پارامترهای دیگری باید سنجیده شوند. برای مثال معمولا آنیونها و کاتیونها به شرح زیر اندازه گیری میشوند:

آنیونها: سولفات ،سولفیت، سولفید، کلراید، فسفات، بروماید، کربنات، بیکربنات، نیترات، نیتریت، یداید، فلوراید

کاتیونها: سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و آمونیوم

سختی آب: متاثر از میزان کاتیونهای کلسیم و منیزیم و آنیونهای کربنات و بیکربنات است.

پارامترهای میکروبی: چنانچه احتمال آلودگی وجود داشته باشد حتما توتال و فکال کلیفرم اندازه گیری باید شود.اگر میزان آلودگی بالا باشد باید پارامترهای دیگری مثل تخم انگل یا سودوموناس هم سنجیده شود.

به همین ترتیب شاید لازم شود فلزات سنگین یا برخی هیدروکربنها یا سموم کشاورزی سنجیده شوند.

فلزات سنگین: جیوه، کادمیم، وانادیم، نقره، سرب، کرم، کبالت، آرسنیک، آهن، مس، باریم، سلنیم، نیکل، آنتیموان

هیدروکربنها: کل هیدروکربنهای نفتی، مواد آلی فرار، مواد آلی نیمه فرار، مواد هیدروکربنی حلقوی (PAHs)، ترکیبات کلرینه شده، تری هالو متانها

سموم کشاورزی:Alpha-HCH,beta-HCH,gamma-HCH,delta-HCH,Heptachor،Aldrin،Heptachor-endo-epoxide،Trans-Chlordane،Alpha-Endosufan،Cis–Chlordane،Dieldrin،۴,۴-DDE، Endrin

پارامتر طراحی تصفیه خانه: اگر برای تصفیه آب و فاضلاب در حال برنامه ریزی هستیم ،آزمایش جار تست آزمایش بسیار مهم و تعیین کننده ای است. تنها با این آزمایش است که متوجه میشویم بهترین عملکرد را کدام منعقد کننده دارد. استفاده از آلوم، سولفات یا کلراید آهن یا دیگر پلی الکترولیتها بدون آگاهی و انجام آزمایش تنها باعث هدر رفتن مواد و انرژی خواهد شد.

نکته قابل توجه در ازمایشهای آب و فاضلاب آن است که کیفیت و کمیت آنها الزاماً یکنواخت و بدون تغییر نیست. به معنای دیگر نمیتوان با یکبار یا ده بار آزمایش یک چاه یا یک رودخانه مطمئن بود در سال آینده هم پارامترهای اندازه گیری شده همان مقادیر سال قبل را دارند. آب و فاضلاب هر دو سیالند و به شدت تحت تاثیر انواع نشتیها و ورودیهای جدید قرار دارند و لازم است جهت کنترل کیفیت آنها برنامه پایشی تدوین شود.

پارامتر کنترل تصفیه خانه: پارامترهای MLSS,MLVSS,pH ,DO از پارامترهای مهم تعیین کننده کیفیت فرایند تصفیه است. اندازه گیری این پارامترها هم برای راهبران و هم برای دستگاههای نظارتی بسیار مورد نیاز است. برای مثال حتی اگر اعلام شود کیفیت خروجی یک تصفیه خانه در حد استاندارد است. براحتی میتوان با بررسی پارامترهای ذکر مشخص کرد که این اعلام کیفیت صحیح بوده است یا خیر.

برای ملاحظه کل پارامترهای مربوط به آب و فاضلاب لطفا به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

آزمایشگاه آب و فاضلاب

آزمایشگاه آب و فاضلاب

آزمایشگاه آب و فاضلاب