آب گاوداری شیری ، آب گاوداری شیری

آب مهمترین ماده برای تغذیه گاوهای شیری است. برای آنکه گاوهای شیری تولید شیر مطلوبی داشته باشند لازم است به آب تمیز و سالمی دسترسی داشته باشند. مصرف آب گاوهای شیری متاثر از عواملی چون دمای محیط، علوفه خشک خوراکی و میزان تولید شیر قرار دارد. یک شیر گاو شیری گاه می تواند بیش از ۱۵۰ لیتر آب در یک روز گرم بخورد بنابراین یک جنبه مهم اما اغلب نادیده گرفته شده در تغذیه گاو های شیری، کیفیت آب در دسترس آنهاست. با توجه به اهمیت کیفیت آب گاوداری شیری لازم است بهره برداران این واحدها به موارد زیر توجه نمایند:

آزمایش آب گاوداری

در هنگام ارزیابی کیفیت آب ۵ معیار اصلی وجود دارد:

بو و مزه
خواص فیزیکی و شیمیایی
ترکیبات سمی
ترکیبات معدنی
آلودگی میکروبی
برای بعضی از معیارها سطوح قابل قبولی در آب وجود دارد اما به طور کلی در این دستورالعمل بیشتر به حداکثر غلظت مجاز اشاره میشود.

آب گاوداری شیری

Table 1. Maximum Acceptable Concentrations of Minerals, Mineral Compounds and Physical Properties(ppm)

Item Generally Considered Safe Upper Limit Concentrations in Water for Dairy Cows
Alkalinity (as CaCO3)A ۵۰۰
AluminumB ۰٫۵
Antimony A ۵
ArsenicB ۰٫۰۵
Barium A ۳۰۰
Beryllium A ۰٫۱
Boron A ۵
CadmiumB ۰٫۰۰۵
Calcium ions A ۱,۰۰۰ (۷۰۰ if magnesium present)
ChromiumB ۰٫۱
Cobalt A ۱
Copper A ۱
Flouride A ۲ (۱ if present in feed)
Hardness
(CaCO3 equivalents)C
No limit established
Iron A ۰٫۳ (not a toxicity guideline)
LeadB ۰٫۰۱۵
Magnesium A ۳۰۰
ManganeseB ۰٫۰۵ (not a toxicity guideline)
Mercury A ۰٫۰۰۳
Molybdenum A ۰٫۵
NickelB ۰٫۲۵
PH (pH units) A ۶٫۵-۸٫۵
Selenium A ۰٫۰۵
Sulphate A , D ۱۰۰۰
Sulphide (H2S) A <1 (taste and smell advisory, not toxic guideline)
Tin A ۵
Titanium A ۵
Uranium A ۰٫۲
Vanadium A ۰٫۱
Zinc B ۵
A کشاورزی و مواد غذایی کانادا. دام و کیفیت آب (۲۰۰۰)

B شورای پژوهشی ملی. الزامات تغذیه ای برای گاوهای شیری (۲۰۰۱)

C سختی آب برای محدود کردن مصرف آب گاوهای شیری ثبت نشده است. آب نرم به میزان ۶۰-۰ میلی گرم در لیتر، آب سخت متوسط ۶۱-۱۲۰ میلی گرم در لیتر، آب سخت ۱۲۱-۱۸۰ میلی گرم در لیتر و آب بسیار سختی در حدود ۱۸۰ میلی گرم در لیتر است. سختی آب به طور عمده ناشی از املاح کلسیم و منیزیم است و اغلب با میزان معادل کربنات کلسیم (CaCO3) گزارش می شود.

D فرم شیمیایی گوگرد زمانی که غلظت آن در آب از ۵۰۰ تجاوز کند باید مشخص شود. سولفید هیدروژن سمی است و در غلظت ۰٫۱ ppm مصرف آب باید محدود شود. غلظت های بالا سولفات های دیگر (به عنوان مثال سولفات سدیم، سولفات منیزیم) می تواند اثرات ملین داشته باشد.

نیترات و نیتروژن

گاوهای شیری می توانند نیترات موجود در آب را به عنوان منبع نیتروژن در شکمبه برای سنتز پروتئین میکروبی استفاده کنند. همچنین کاهش نیترات به نیتریت می تواند رخ دهد. نیتریت برای گاو مضر است زیرا باعث کاهش ظرفیت اکسیژن رسانی خون می شود و در موارد شدید می تواند منجر به مرگ شود. نیتریت در غلظت های پایین برای انسان سمی است.

Table 2. Nitrate and Nitrate-nitrogen Water Concentration Guidelines for Cattle.

Nitrate (NO3) (ppm) Nitrate-Nitrogen (NO3-N) (ppm)

Recommendation

۰-۴۴ ۰-۱۰ Safe for dairy cattle
۴۵-۱۳۲ ۱۰-۲۰ Safe with balanced diets, low nitrate feeds
۱۳۳-۲۲۰ ۲۰-۴۰ Potentially harmful over long-term
۲۲۱-۶۶۰ ۴۰-۱۰۰ Cattle at risk, potential death
>660 >100 Unsafe for cattle

From National Research Council. Nutrient Requirements for Dairy Cattle (2001).

کل مواد جامد حل شده

کل مواد جامد محلول آب را از ترکیبات مختلفی که در آب حل می شوند اندازه گیری می کنند. اولین نمک موثر کلرید سدیم است (نمک جدول)، اما مواد شیمیایی دیگری هم شامل بی کربنات، سولفات، منیزیم و کلسیم نیز بر میزان کل جامدات محلول موثر هستند.. محدوده جامدات محلول در جدول ۳ آورده شده است. به طور کلی (جامدات جامد محلول) زیر ۳۰۰۰ ppm برای گاوهای لبنی امن است

 

Table 3.  (Total Dissolved Solids) in parts per million (ppm).

Level

Comment

<1,000 Low salinity level; no health problems
۱,۰۰۰-۲,۹۹۹ Generally no problems; possible temporary diarrhea to animals not accustomed to this water
۳,۰۰۰-۴,۹۹۹ Water intake not maximized; initial refusal; temporary mild diarrhea
۵,۰۰۰-۶,۹۹۹ Avoid for pregnant and lactating cattle
>7,000 Saline water; should not be fed to cattle; poor production and/or health problems

From National Research Council. Nutrient Requirements for Dairy Cattle (2001).

آلودگی میکروبی

آلودگی میکروبی آب در یک آزمایشگاه های میکروبیولوژیکی اندازه گیری می شود تا هر گونه باکتری موجود در یک نمونه آب شناسایی شود .  معمولاً نتایج پس از شمارش و به عنوان تعداد میکروب در هر ۱۰۰ میلی لیتر آب گزارش می شود. تعداد کلیفرم بیش از یک در ۱۰۰ میلی لیتر می تواند برای گوساله ها مساله ساز باشد. در گاوهای بالغ، تعداد ۱۵-۲۰ در ۱۰۰ میلی لیتر می تواند باعث اسهال شود و گاوها ممکن است از بین می روند. چنانچه نتایج آزمایش فکال کلیفرم مثبت شود موضوع حتماً باید مورد بررسی جدی قرار گیرد.

آزمایش آب

حالت ایده آل، انجام آزمایشهای آب چهار بار در سال است تا به این ترتیب اطلاعات فصلی برای چاه / رود  مورد استفاده در مزرعه گاوداری تولید شود.
( آزمایشگاه همکار استاندارد آرین فن آزما میتواند کلیه آزمایشهای مرتبط با آب گاوداری شیری و همچنین دیگر واحدهای دامپروری را انجام دهد. لطفا جهت نمونه برداری یا دریافت اطلاعات تکمیلی با ما تماس بگیرید. در صورت تمایل میتوانید اطلاعات بیشتر را از طریق لینکهای زیر دریافت نمایید:
آزمایش آب چاه، آزمایش آب رودخانه، آزمایش میکروبی آب استخر، استاندارد آب استخر پرورش ماهی)

 

مصرف آب گاو شیری

Table 1. Water Consumption by Dairy Cattle (1), (2)

Dairy Cattle Type Level of
Milk Production
(kg milk/day)
Water Requirement Rangea
(L/day)
Average Typical Water Useb
(L/day)
Dairy calves
(۱-۴ months)
۴٫۹-۱۳٫۲ ۹
Dairy heifers
(۵-۲۴ months)
۱۴٫۴-۳۶٫۳ ۲۵
Milking cowsc ۱۳٫۶ ۶۸-۸۳ ۱۱۵
۲۲٫۷ ۸۷-۱۰۲ ۱۱۵
۳۶٫۳ ۱۱۴-۱۳۶ ۱۱۵
۴۵٫۵ ۱۳۲-۱۵۵ ۱۱۵

 

ماخذ» (وزارت کشاورزی کانادا): آب گاوداری شیری

۱٫Water Quality for Dairy Cattle

۲٫Water Requirements of Livestock