نمونه برداری خاک اهمیت نمونه برداری صحیح خاک اگر از آزمایش خاک بیشتر نباشد، کمتر هم نیست. علت هم مشخص است. یک نمونه برداری اشتباه براحتی می تواند باعث انحراف آزمایش و تولید نتایج نادرست شود. در هر فرایند نمونه برداری اعم از خاک، آب یا محصولات کشاورزی، انتظار می رود نمونه انتخاب شده از […]

ادامه مطلب