آزمایشگاه خاک

در آزمایشگاه خاک شناسی شرکت آرین فن آزما پارامترهای مرتبط با ویژگیهای شیمیایی خاک، غلظت عناصر مغذی و ریز مغذی در خاک، کود شیمیایی و کمپوست و همچنین بافت خاک  مورد بررسی و آزمایش قرار می گیرد.جهت اطلاعات بیشتر میتوانید به صفحات زیر مراجعه فرمایید:

آزمایشگاه خاک شناسی

نمونه برداری خاک

آزمایش خاک

خاک چال چیست

استاندارد کمپوست

آزمایش خاک کشاورزی

جدول استاندارد فلزات سنگین در خاک