گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی دریافت شد

شرکت آرین فن آزما موفق به کسب گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی در حوزه پیمانکاری شد. با توجه به اقدامات انجام شده در ماههای گذشته و دوره های آموزشی طی شده، این شرکت موفق شد از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران این گواهینامه را دریافت نماید.

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

پشتوانه قانونی گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران

بر طبق ماده هشتاد و پنج(۸۵) قانون کار “برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت فنی) … تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است” و بر اساس ماده نه(۹) آیین‌نامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی مصوب ۱۳۸۹ که بر طبق تبصره دو (۲) ماده هشتاد و شش (۸۶) قانون کار تصویب شده است “آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها، ضوابط، موازین و مقررات مصوب شورای عالی و آن بخش از مصوبات که برای افراد ایجاد حق و یا تکلیف می‌نماید، پس از تصویب نهایی وزیر کار و امور اجتماعی برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی خواهد شد.”

بر این پایه به استناد مواد سیزده (۱۳)، هشتاد و پنج(٨۵ ) و نود و یک (۹۱) قانون کار، آیین‌نامه “ایمنی امور پیمانکاری” تهیه شده است.در ماده سه (۳) آن آمده است:”کارفرما بایستی با پیمانکارانی قرارداد منعقد نماید که صلاحیت انجام کار آنان از نظر ایمنی توسط وزارت کار تأیید شده باشد”  و طبق ماده دو (۲) “پیمانکاران می‌بایست صلاحیت انجام کار خود را از نظر ایمنی از وزارت کار و امور اجتماعی اخذ نمایند”

برابر با اطلاعات ارائه شده در سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور، متقاضیان اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری میتوانند برای ثبت نام  از وبسایت  ۱- کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران  و یا ۲- کانون انجمن های صنفی کارگری مسئولین حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار استفاده نمایند. که هر دو کانون از سوی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی معتیر اعلام شده اند.