گلخانه هیدروپونیک کیفیت آب

گلخانه هیدروپونیک کیفیت آب

در کشت هیدروپونیک با توجه به آنکه گیاهان ریشه در خاک ندارند و تنها منبع تامین مواد مورد نیاز آنها آب است. موضوع آب اهمیتش دوچندان میشود. به همین دلیل پیش هر از احداث هر مزرعه هیدروپونیکی، لازم است از کمیت و کیفیت آب در دسترس اطمینان حاصل شود.

آب مورد نیاز گلخانه ممکن است از چاه، رودخانه، قنات و حتی آب لوله کشی شهر یا شهرک تامین شود. هزینه خرید هر کدام از موارد یاد شده متفاوت است. به همین ترتیب کیفیت آنها نیز متفاوت است. برخی از آنها بطور مستقیم قابل استفاده هستند و برخی دیگر جهت استفاده نیاز به فیلتراسیون و یا تصفیه دارند. در مورد آب برگشتی از مزرعه نیز لازم است تصمیم گیری شود. آیا با ضد عفونی و تصفیه مجددا به چرخه آبیاری اضافه شود و یا کاملا به خارج از سیستم هدایت شود.

گلخانه هیدروپونیک کیفیت آب

سیستمهای تصفیه هم گران هستند و هم بهره برداری از آنها هزینه بر است در حالیکه سیستمهای فیلتراسیون به نسبت ارزانتر و کار با آنها ساده تر است. کدام مشخصه تعیین میکند سیستم تصفیه لازم است یا فیلتراسیون؟ کیفیت آب . در همه گلخانه های هیدروپونیک کیفیت آب نقش تعیین کننده ای دارد. کیفیت نازل آب موجب هدر رفتن تمام سرمایه گذاریها و تلاشها می شود. به همین دلیل به هیچ عنوان نباید نسبت به آن بی توجهی کرد. شاید برخی پارامترها نظیر کدورت را بتوان با چشم کم و زیاد بودنش را تشخیص داد اما واقعیت آن است که آزمایشگاه تنها مرجع معتبر و قابل اطمینان جهت اندازه گیری پارامترهای کیفی آب است. بجز آبی که در گلخانه ها صرف شستشو میشود و کیفیت آن چندان اهمیتی ندارد در دو مورد دیگر گلخانه ها به ابی نیاز دارند که کیفیت مشخصی داشته باشد.

  • آب مورد استفاده در مهپاشی
  • آب مورد استفاده جهت آبیاری و تغذیه گیاه

1- با هدف تلطیف هوا و افزایش رطوبت، در گلخانه ها از سیستمهای مه پاش استفاده میشود. اگر آب مورد استفاده در مهپاش ناخالصی داشته باشد، ناخالصیها به همراه مه در محیط پخش شده و پس از خشک شدن آب همراهشان، بر روی سطوح رسوب میکنند. از طرف دیگر منافذ سیستم مهپاش بسیار ریز ساخته میشود. ناخالصیها میتوانند به مرور زمان در اطراف منافذ رسوب کرده و موجب بسته شدن آنها شوند.

2- در سیستمهای هیدروپونیک گیاهان ریشه در آب دارند پس آب باید سالم و فاقد انواع باکتری و قارچ باشد. از طرفی مواد مغذی و ریز مغذی مورد نیاز گیاه فقط از این طریق قابل انتقال به گیاه هستند. به همین جهت کیفیت آب بصورت متناوب باید کنترل شود. هم بخاطر اطمینان از سلامت آب و هم بخاطر اطمینان از غلظت مناسب مواد مورد نیاز گیاهان.

گلخانه هیدروپونیک توت فرنگی

چه پارامترهای لازم است کنترل و پایش شوند؟
معمولا پارامترهای pH، EC، کدروت، سختی، مواد جامد معلق، مواد جامد محلول، نیترات، آمونیاک، فسفر، کلراید، سولفات، اکسیژن محلول، نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، گوگرد، آهن، مس، بر، روی، سیلیسیم، مولیبدن سنجیده می شوند.

غلظت مواد مغذی باید چه میزان باشد؟
هر گیاهی نیازهای خودش را دارد. بنابراین بیشتر معمول است برای هر گیاه بصورت مجزا غلظت بهینه عناصر مغذی به شکل جدول زیر تعیین شود. طبیعتا مزرعه داران با مقایسه نتایج آزمایشگاهی با جداول مشابه میتوانند از شرایط مناسب یا نامناسب مواد مغذی موجود در آب آگاه شوند.

غلظت بهینه مواد مغذی و ریز مغذی در محلول غذایی بوته توت فرنگی در کشت هیدروپونیک
ماخذ: نشریه 580 موسسه تحقیقات خاک و آب

      ماده  مغذی میلی گرم در   لیتر ماده  مغذی میلی گرم
در  لیتر
نیتروژن 128 بور 0.07
فسفر 58 مس 0.7
پتاسیم 211 منگنز 2
کلسیم 104 مولبدن 0.05
منیزیم 40 روی 0.25
گوگرد 54 آهن 5

 

در چه بازه زمانی کنترل شوند؟
توصیه میشود با توجه به سهولت اندازه گیری پارامترهای pH, EC روزانه کنترل شوند. در باقی موارد این بازه زمانی به ثبات کیفیت منبعی که از آن آب دریافت میشود و به وجود سیستم تصفیه و حساسیت گیاهان کاشته شده بستگی دارد و بهتر است در این زمینه از نظر کارشناسان کشاورزی استفاده شود.

آب مورد نیاز گلخانه هیدروپونیک

مصرف آب در گلخانه هیدروپونیک تا ده برابر کمتر از روشهای سنتی است. چرا که در روشهای سنتی آب مورد استفاده در آبیاری به داخل زمین نفوذ می کند و بعضا با نفوذ به عمق زمین، از دسترس گیاه هم خارج میشود. اما در شیوه هیدروپونیک، آب در محیطی بسته سیر میکند و کاملا تحت کنترل است. شرایط هر گلخانه بر میزان مصرف آب اثر میگذارد اما بصورت معمولی آب مورد نیاز گلخانه هیدروپونیک اعم از مصرف گیاه، تبخیر، شستشو و نظافت جمعا بین 5 تا 7 لیتر به ازای هر متر مربع در روز است.

لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا ارسال نمونه با آزمایشگاه دانش بنیان آرین فن آزما تماس حاصل فرمایید.