کلسیم فروسیانید یک افزودنی مجاز خوراکی ضد کلوخه است. بنابر استاندارد ملی ۱۴۸۸۴ افزودنی خوراکی به موادی گفته میشود که غذا یا ماده اولیه غذا نیستند. حتی ممکن است فاقد ارزش غذایی هم باشند. با این حال علت استفاده از آنها این است که فناوری تولید غذا را از قبیل فراوری، آماده سازی، بسته بندی و جمل و نقل را بهبود بخشند و عاقبت تبدیل به قسمتی از غذا یا مواد جانبی آن شود.
عامل ضد کلوخه چیست؟ نوعی افزودنی خوراکی است که موجب میشود تمایل اجزا غذا برای چسبیدن به یکدیگر کاهش یابد. و چهار زیربخش دارد. ضد کلوخه ، ضد چسبندگی، عامل خشک کننده ، عامل گردافشانی

میزان دریافت روزانه قابل قبول (ADI) هم عبارت است از میزان حدودی یک ماده که به غذا یا آب اضافه میشود و انسانی که وزنش حدوداً ۶۰ کیلوگرم است میتواند بدون هرگونه مخاطره و تهدید تندرستی اش، در طول عمرش دریافت کند. مقدار آن نیز بر حسب میلی گرم افزودنی خوراکی به ازای هر کیلوگرم وزن بدن محاسبه میشود.

کلسیم فروسیانید

ویژگی فیزیکی کلسیم فروسیانید:
ظاهر این ماده به شکل پودر بلوری یا بلور زرد است.

میزان دریافت روزانه قابل قبول این ماده صفر تا ۰/۰۲۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن است.

دیگر مشخصات و خصوصیات کلسیم فروسیانید

۱ نام مترادف پروسیات زرد آهک ، هگزا سیانو فرات کلسیم
۲ فرمول شیمیایی  Ca2Fe(CN)6
۳ وزن ملکولی ۵۰۸٫۳
۴ حلالیت محلول در آب و اتانول
۵ خلوص کمینه ۹۹ درصد
۶ فرو سیانید آزمون را بگذراند
۷ سیانید قابل شناسایی نباشد
۸ فری سیانید قابل شناسایی نباشد
۹ سرب بیشینه ۵ میلی گرم در کیلو گرم
۱۰ آرسنیک بیشینه ۳ میلی گرم در کیلو گرم

آزمایشگاه همکار اداره استاندارد آرین فن آزما برابر با استاندارد ملی INSO 14884 ویژگیهای کلسیم فروسیانید را اندازه گیری و آزمایش مینماید. لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارسال نمونه با ما تماس بگیرید.