کلرید کلسیم خوراکی یا کلراید کلسیم خوراکی- استاندارد کیفیت

(برگرفته از استاندارد ملی ایران :مواد افزودنی خوراکی- کلرید کلسیم– ویژگیها و روشهای آزمون  ISIRI 13571  )

کلرید کلسیم با یک ملکول آب تبلور با فرمول CaCl2 و کلرید کلسیم با دو ملکول آب تبلور با فرمول CaCl2.2H2o  یکی از مواد افزودنی است که به عنوان تثبیت کننده در مواد غذایی مورد استفاده قرا میگیرد.

کلرید کلسیم خوراکی

کلسیم کلراید خوراکی

ویژگیهای ظاهری

کلرید کلسیم خوراکی بصورت پودر، گرانول و یا تکه های سفید رنگ و بودار می باشد. در آب محلول است و بسیار ارام در الکل نیز حل میشود.

ویژگیهای شیمیایی

ردیف

ویژگی

حدود قابل قبول

۱ درصد خلوص نوع آبدار بیشینه ۱۰۷ و کمینه ۹۹
۲ درصد خلوص نوع بی آب بیشینه ۱۰۰٫۵  و کمینه ۹۳
۳ درصد مواد نامحلول در اسید بیشینه  ۰٫۰۲
۴ مقدار آرسنیک (میلی گرم در کیلوگرم) بیشینه  ۳
۵ فلوراید بیشینه  ۰٫۰۰۴
۶ مقدار فلزات سنگین (برحسب سرب) میلی گرم در کیلوگرم بیشینه  ۰٫۰۰۲
۷ مقدار سرب (میلی گرم در کیلو گرم) بیشینه ۵
۸ منیزیم و نمکهای قلیایی در نوع بی آب بیشینه ۴
۹ منیزیم و نمکهای قلیایی  در نوع آبدار بیشینه ۵

کلرید کلسیم 

شرایط نمونه برداری

  • نمونه بردای باید در محلی انجام شود که خشک بدون رطوبت گرد و غبار و دوده  باشد.
  • وسایل نمونه برداری باید تمیز و خشک باشد.
  • به منظور حفاظت مواد مورد نمونه برداری وسایل نمونه برداری ، نمونه ها و ظروف نگهداری نمونه ها، از آلودگی تصادفی ، احتیاطهای لازم رعایت شود.
  • برای تهیه یک نمونه معرف بایستی محتویات هر ظرف انتخاب شده برای نمونه برداری با یک وسیله مناسب کاملا مخلوط گردد.
  • نمونه باید در ظروف ظروف نفوذ ناپذیر به هوا از جنس شیشه یا مواد مناسب دیگر که خشک و تمیز باشند و با محتویات ظرف واکنش نشان ندهند پر شوند.
  • درِ ظرف نمونه پس از پرکردن باید بگونه  نفوذ ناپذیر به هوا بسته شود و جزئیات نمونه بردای ، تاریخ نمونه بردیا ، شماره سری ساخت و یا شماره شناسایی روی آن نوشته یا برچسب شود.
  • نمونه ها باید دور از نور در حرارت طبیعی محیط نگهداری شوند.
  • نمونه برداری باید توسط شخصی که مورد مورد توافق خریدار و فروشنده باشد انجام پذیرد. در صورت تمایل میتوان نمونه برداری را در حضور هر دو آنها یا نمایندگانشان انجام دارد.

 

جهت اطلاعات بیشتر و ارسال نمونه جهت انجام آزمایشهای تشخیص کیفیت مطابق استاندارد ملی ۱۳۵۷۱ لطفاً با ما تماس بگیرید. آزمایشگاه همکار سازمان  استاندارد برابر با گواهینامه آزمایشگاه همکار در حوزه غذایی و کشاورزی دریافتی مجاز به انجام تستهای ذکر شده نیاز می باشد.

کلرور کلسیم