آخرین اعلام هزینه آزمایش آب و خاک مرتبط با تعرفه های سازمان حفاظت از محیط زیست مربوط به سال ۱۳۹۸ می شود. آزمایشگاه آرین فن آزما در سال جاری تلاش کرده است به رغم تورم موجود، بدون کاستن از کیفیت روش انجام آزمایش و با استفاده از افزایش بهره وری، تا حدودی مانع افزایش تعرفه های انواع آزمایشها شود. جهت آگاهی از تعرفه آزمایش آب و سایر تعرفه ها لطفا با ما تماس بگیرید. شایان ذکر اینکه هزینه نمونه برداری و تخفیف مربوط به مشتریانی که نمونه های متعددی به آزمایشگاه ارسال نمایند جداگانه محاسبه خواهد شد.

هزینه آزمایش آب

 

لطفا جهت اطلاعات بیشتر با آزمایشگاه آرین فن آزما تماس بگیرید.