نمونه برداری از پسماندهای بیمارستانی با هدف رعایت قانون مدیریت پسماند توسط سازمانهای درمانی انجام میشود. برابر آیین نامه های مدیریت پسماندهای پزشکی و همچنین دستورالعمل اظهارنامه بی خطرسازی پسماندهای عفونی، واحدهای درمانی موظف به بیخطرسازی پسماندهای عفونی خود میباشد. سنجش کیفیت عملکرد دستگاه بیخطر ساز نیز برعهده آزمایشگاههای معتمد محیط زیست است. آزمایشگاه آرین فن آزما نیز با در اختیار داشتن تجهیزات و گواهی لازم میتواند نمونه برداری و دیگر خدمات لازم را به بیمارستانها و سایر مراکز درمانی ارائه دهد.

نمونه برداری عبارت است از بدست آوردن قسمتی از یک ماده که نمایانگر کل ماده مورد نظر باشد و در این مورد خاص بدست آوردن قسمت کوچکی از پسماند که نمایانگر کل توده پسماند بیمارستانی است.

معمولاً در هنگام نمونه برداری از پسماندهای بیمارستانی به اقلام زیر نیاز است:

 • باکس نمونه برداری برای حمل نمونه ها
 • ظروف استریل نمونه برداری
 • کیسه های یخ ( برای پایین نگه داشتن دمای داخلی باکس در هوای گرم )
 • ویال که حاوی باکتری باسیلوس استئاروترموفیلوس است ( برای تشخیص وجود یا عدم وجود این باکتری در پسماند)
 • اندیکاتور باسیلوس سوبتیلیس برای دستگاههای شیمیایی
 • پنس و قیچی برای برداشتن ویال و پسماند
 • محیط کشت آلوده TSB برای آلوده کردن پسماندها – دستکش لاتکس و ماسک
 • برچسب برای نامگذاری و فرمهای مربوط به خود اظهاری وصورتجلسه نمونه برداری

با توجه به خطرات پسماندهای عفونی شخص نمونه بردار باید موارد ایمنی زیر را رعایت نماید:

 • پوشیدن دستکش هنگام برداشتن پسماند و ویال
 • استفاده کردن از ماسک نمونه برداری در هنگام  ورود به اتاقک امحا
 • در تماس قرار نگرفتن دست واعضای بدن با پسماندهای عفونی
 • استفاده کردن از پنس و قیچی استریل برای برداشتن پسماند و ویال بعد ازاتمام امحا
 • شستشو و ضدعفونی دستها بعد از اتمام نمونه برداری

دستگاههای گوناگونی برای بی خطرسازی زباله عفونی در کشور وجود دارد که به طور خلاصه عبارتند از:

 • دستگاه های بی خطرساز شیمیایی ( بدون خردکن و خردکن دار) :
 • دستگاه اتو کلاو بدون خرد کن به روش حرارت مرطوب
 • – دستگاه بی خطر ساز هیدرو کلاو به همراه خردکن :
 • – دستگاه بی خطرساز حرارت خشک به همراه خردکن :

دمای نمونه ها در مدت زمان انتقال به آزمایشگاه باید بین ۱ تا ۴  درجه سانتیگراد باشد تا کیفیت نتایج دچار ایراد نباشد. همچنین آنالیز حداکثر طی ۲۴ ساعت انجام شود

 نمونه برداری از پسماندهای بیمارستانی