مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI (Center of Iran National Accreditation   در سال ۱۳۸۹ با تغییر ساختار و عنوان “نظام تائید صلاحیت ایران” آغاز بکار نمود. پیشتر در سال ۱۳۷۵  نظام تائید صلاحیت ایران Iran Accreditation System) IAS) با وظایفی محدودتر تاسیس شده بود. در اوایل دهه نود  با توجه به موافقت نامه های امضا شده میان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و مجمع بین المللی تایید صلاحیت (IAF) اعتبار بین المللی در بیش از ۷۰ کشور جهت گواهی نامه های تایید صلاحیت نهادهای گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت (ISO9001)و گواهینامه سیستم های مدیریت زیست  (ISO14001)، مدیریت ایمنی مواد غذایی(ISO22000)  کسب شده است.

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

 از وظایف این مرکز میتوان به واگذاری بخشی از تصدی گری های دولت به نهادهای تأیید صلاحیت نهادهای ارزیابی انطباق از جمله نهادهای زیر اشاره نمود:

۱- نهادهای گواهی کننده سیستم های مدیریتی بر اساس استاندارد های سری  ISO/IEC17021

۲- آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون براساس استاندارد ISO/IEC 17025 و دستورالعمل ها و ضوابط مربوطه

۳- نهادهای بازرسی کننده براساس استاندارد ISO/IEC17020 و ضوابط مربوطه

۴-  نهادهای گواهی کننده محصول بر اساس استاندارد  ISO/IEC 17065

۵-  نهادهای گواهی کننده اشخاص بر اساس استاندارد  ISO/IEC 17024

۶- آزمایشگاه های ارائه دهنده آزمون کفایت تخصصی براساس استاندارد ISO/IEC17043

۷-  آزمایشگاه های تشخیص طبی براساس استاندارد ISO 15189

۸- تهیه کنندگان مواد مرجع بر اساس ISO 17034

 

لینکهای زیر شما را مستقیماً به صفحه مورد نظر هدایت کرده و مانع سردرگمی و اتلاف وقت خواهند شد.

آزمایشگاههای آزمون تایید صلاحیت شده دارای گواهی استاندارد ISIRI-ISO-IEC 17025

آزمایشگاههای کالیبراسیون تایید صلاحیت شده دارای گواهی استاندارد ISIRI-ISO-IEC 17025

شرکتهای بازرسی تایید صلاحیت شده

شرکتهای معتبر (CB) صادر کننده گواهینامه استاندارد ISO 9001

شرکتهای معتبر (CB) صادر کننده گواهینامه استاندارد ISO 14001

 سامانه جامع تایید صلاحیت

فرایند بررسی صلاحیت آزمایشگاهها بر اساس الزامات استاندارد ISIRI-ISO-IEC 17025

جهت دریافت گواهینامه استاندارد ISIRI-ISO-IEC 17025 آزمایشگاه آرین فن آزما لطفا به صفحه گواهینامه ها مراجعه نمایید.

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران