شاخص لانژلیه

شاخص لانژلیه در کنار شاخصهای رایزنر و پوکوریوس وضعیت خورندگی یا رسوبگذاری آب در شبکه توزیع را تا حد قابل توجهی مشخص مینمایند. بهترین حالت هنگامی است که  آب نه باعث خوردگی لوله های شبکه توزیع شود و نه باعث ایجاد رسوب در سطح آنها شود. چراکه هر دوحالت موجب کاهش عمر لوله های موجود در شبکه انتقال آب شده و هزینه زا هستند. به همین دلیل درمدیریت شبکه توزیع با اندازه گیری پارامترهای مورد نیاز جهت محاسبه شاخص لانژلیه ( یا اندیس لانژلیه) شاخص رابزنر (یا اندیس رایزنر) و شاخص پوکوریوس (اندیس پوکوریوس) تلاش میکند با اصلاح کیفیت آب مانع بروز خوردگی یا گرفتگی لوله ها شود. به این کار تثبیت یا پایدار سازی آب (water stabilization) گفته میشود.ناپایداری آب در شرایطی رخ میدهد که ویژگیهای کیفی آب نظیر سختی و قلیائیت و دما و TDS و pH متعادل نباشد.

شاخص لانژلیه

عوامل ایجاد خوردگی

عوامل ایجاد خوردگی سه دسته شیمیایی، فیزیکی و میکروبی هستند.عوامل شیمیایی عبارتند از :

غلظت اکسیژن محلول، غلظت کل جامدات محلول (TDS) ، قلیائیت،pH و دی اکسید کربن و نهایتاً  میزان کلر باقی مانده

عوامل فیزیکی مؤثر برخوردگی عبارتند از: درجه حرارت ، سرعت جریان ، ترکیب فلزی لوله ها

عوامل بیولوژیکی مؤثر برخوردگی عبارتند از:باکتریهای آهن نظیر گالیونلا و کرنوتریکس ،باکتریهای احیاء کننده سولفات نظیر دی­سولفوویبریودی سولفوریکانس

 

عوامل موثر بر رسوبگذاری

رسوب گذاری در لوله های انتقال آب زمانی صورت می گیرد که یونهای فلزی دو ظرفیتی موجود در آب یا عوامل سختی موجود در آب با سایر یونهای محلول در آب ترکیب شده و در جدار داخلی لوله ها رسوب می کنند. عمده ترین اشکال رسوبات تشکیل شده شامل کربنات کلسیم، کربنات منیزیم، سولفات کلسیم و کلرید منیزیم می باشد. رسوب گذاری در نتیجه رسوب برخی از جامدات محلول آب در لوله ها و مخازن ایجاد شده که باعث کاهش میزان جریان آب در داخل لوله ها ،کاهش انتقال حرارت ، افزایش افت فشار و انرژی مورد نیاز برای پمپاژ ، انسداد لوله ها و افزایش هزینه بهره برداری و نگهداری تـأسیسات آبرسانی می گردد. عوامل مؤثر در پیدایش رسوب و گرفتگی لوله ها شامل نقطه اشباع عوامل یونی موجود در آب بوده که خود تابعی از درجه حرارت، pH و غلظت جامدات محلول می باشد.

شرکت آرین فن آزما با اندازه گیری پارامترهای مورد نیاز محاسبه شاخصهای لانژلیه ، رایزنر و پوکوریوس، می تواند به مدیران شبکه های توزیع آب و بهره برداری اطلاعات لازم را جهت پایدارسازی آب جاری در شبکه ارائه نماید. لطفا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر یا درخواست نمونه برداری با ما تماس بگیرید.