رفع عدم انطباقهای ارزیابی ۱۷۰۲۵ انجام شد.

آزمایشگاه آرین فن آزما در پیش از تمام شدن مهلت دوماهه برای رفع عدم انطباقهای مشاهده شده، موفق شده موارد اعلام شده را رفع نماید. برابر با روش اجرایی اعلام شده از سوی مرکز ملی تایید صلاحیت کشور، آزمایشگاه آرین فن آزما مستندات و سوابق مورد نیاز رفع عدم انطباقها را در اختیار ارزیابان قرار داد. با توجه به مستندات ارائه شده در برگه های مربوط رفع عدم انطباقها تایید شد. در این صورت از زمان ثبت نام در سامانه در اسفند ۹۵ تا زمان دریافت گواهینامه، یکسال زمان به درازا کشیده است.رفع عدم انطباقهای ارزیابی ۱۷۰۲۵

رفع عدم انطباقهای ارزیابی 17025

 

بخشی از آزمونهای قابل انجام به شرح زیر است. کل آزمونهای مورد تایید در وبسایت مرکز ملی تایید صلاحیت قابل ملاحظه است.

ردیف نام محصول محصول محور۱ آزمون محور۲ عنوان آزمون محدوده کاربرد مرجع
۱ آب P اندازه گیری سولفات ۱-۴۰ ppm SO42- ISIRI2353
ppm SO42- 10< Standard Method

۴۵۰۰-SO42-C

P اندازه گیری دما -۵-۱۵۰ ˚C Standard Method For The Examination Of Water And Wastewater

۲۵۵۰ B

P اندازه گیری رنگ ۱-۵۰۰ CU Standard Method For The Examination Of Water And Wastewater

۲۱۲۰ C

P اندازه گیری هدایت الکتریکی Up to 199900

µmhos/cm

Standard Method For The Examination Of Water And Wastewater

۲۵۱۰ B

P اندازه گیری کدورت ۰٫۱-۱۱۰۰ NTU Standard Method For The Examination Of Water And Wastewater

۲۱۳۰ B

P اندازه گیری مواد جامد معلق ۱۰ ppm< Standard Method For The Examination Of Water And Wastewater

۲۵۴۰ D

P اندازه گیری pH Up to 14 Standard Method For The Examination Of Water And Wastewater

۴۵۰۰-H+ B

P اندازه گیری کل جامدات محلول >10 ppm Standard Method For The Examination Of Water And Wastewater

۲۵۴۰ C

Up to 50000 ppm

 

ردیف نام محصول محصول محور۱ آزمون محور۲ عنوان آزمون محدوده کاربرد مرجع
۵ آب استخر پرورش ماهی P اندازه گیری هدایت الکتریکی Up to 199900

µmhos/cm

Standard Method For The Examination Of Water And Wastewater

۲۵۱۰ B

P اندازه گیری سختی کل >0.2 ppm CaCO3 Standard Method For The Examination Of Water And Wastewater

۲۳۴۰ C

P اندازه گیری کل مواد جامد معلق >10 ppm Standard Method For The Examination Of Water And Wastewater

۲۵۴۰ D

P اندازه گیری آمونیاک ۰٫۰۴-۴ ppm NH4+ ASTM

D1426

P اندازه گیری نیتریت ۰٫۰۱-۳ ppm NO2 Standard Method For The Examination Of Water And Wastewater

۴۵۰۰-NO2 B

P اندازه گیری نیترات ۰٫۴-۸ ppm NO3 EPA

۳۵۲٫۱

P اندازه گیری فسفات ppm P 0.01-6 Standard Method For The Examination Of Water And Wastewater

۴۵۰۰-P D

رفع عدم انطباقهای ارزیابی ۱۷۰۲۵