دریافت گواهی نامه مدیریت کیفیت آزمایشگاه  از مرکز ملی تایید صلاحیت کشور. بعد از گذشت یکسال از ثبت نام در سامانه ملی تایید صلاحیت، نهایتا مستندات آزمایشگاه آرین فن آزما در کمیته ارزیابی که مورخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ تشکیل شده بود مورد تایید قرار گرفت.

مشاهده گواهینامه

دریافت گواهی نامه مدیریت کیفیت آزمایشگاه

دریافت گواهی نامه مدیریت کیفیت آزمایشگاه 

محصول محور / آزمون محور

حوزه

عنوان

ردیف

محصول محور کیفیت آب استخر پرورش ماهی تعیین آب استخر پرورش ماهی برای گونه های رایج گرمابی و سردابی ۱
آزمون محور آب و پساب اندازه گیری سولفات ۲
آزمون محور آب و پساب اندازه گیری دما ۳
آزمون محور آب و پساب اندازه گیری رنگ ۴
آزمون محور آب و پساب اندازه گیری هدایت الکتریکی ۵
آزمون محور آب و پساب اندازه گیری کدورت ۶
آزمون محور آب و پساب اندازه گیری مواد جامد معلق ۷
آزمون محور آب و پساب اندازه گیری pH ۸
آزمون محور آب و پساب اندازه گیری کل جامدات محلول ۹
آزمون محور آب و پساب اندازه گیری اکسیژن محلول ۱۰
آزمون محور آب و پساب اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز شیمیایی ۱۱
آزمون محور آب و پساب اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز بیو شیمیایی بعد از n روز ۱۲
آزمون محور آب و پساب اندازه گیری سختی کل ۱۳
آزمون محور آب و پساب اندازه گیری کلسیم ۱۴
آزمون محور آب و پساب اندازه گیری منیزیم ۱۵
آزمون محور آب و پساب اندازه گیری قلیائیت ۱۶
آزمون محور آب و پساب اندازه گیری کربنات و بی کربنات ۱۷
آزمون محور آب و پساب اندازه گیری کلراید ۱۸
آزمون محور آب و پساب اندازه گیری سدیم ۱۹
آزمون محور آب و پساب اندازه گیری پتاسیم ۲۰
آزمون محور آب و پساب اندازه گیری آمونیاک ۲۱
آزمون محور آب و پساب اندازه گیری نیتریت ۲۲
آزمون محور آب و پساب اندازه گیری نیترات ۲۳
آزمون محور آب و پساب اندازه گیری نیتروژن آلی ۲۴
آزمون محور آب و پساب اندازه گیری نیتروژن کل کجلدال ۲۵
آزمون محور آب و پساب اندازه گیری فسفات ۲۶
آزمون محور آب و پساب اندازه گیری سیلیس ۲۷
آزمون محور آب و پساب اندازه گیری کلر آزاد ۲۸
آزمون محور آب و پساب اندازه گیری فلوراید ۲۹
آزمون محور آب و پساب اندازه گیری برماید ۳۰
آزمون محور آب و پساب اندازه گیری یداید ۳۱
آزمون محور آب و پساب اندازه گیری سیانید ۳۲
آزمون محور آب و پساب اندازه گیری سولفید ۳۳
آزمون محور آب و پساب اندازه گیری سولفیت ۳۴
آزمون محور آب و پساب اندازه گیری فنل ۳۵
آزمون محور آب و پساب اندازه گیری مواد پاک کننده ۳۶
آزمون محور آب و پساب اندازه گیری چربی و روغن ۳۷
آزمون محور آب و پساب اندازه گیری کلروفیل a ۳۸
آزمون محور آب و پساب اندازه گیری آهن ۳۹
آزمون محور آب و پساب اندازه گیری باریوم ۴۰
آزمون محور آب و پساب اندازه گیری آلومینیوم ۴۱
آزمون محور آب و پساب اندازه گیری سرب ۴۲
آزمون محور آب و پساب اندازه گیری کروم ۴۳
آزمون محور آب و پساب اندازه گیری کبالت ۴۴
آزمون محور آب و پساب اندازه گیری کادمیوم ۴۵
آزمون محور آب و پساب اندازه گیری منگنز ۴۶
آزمون محور آب و پساب اندازه گیری مس ۴۷
آزمون محور آب و پساب اندازه گیری آرسنیک ۴۸
آزمون محور آب و پساب آئین کار نمونه برداری از رودخانه ها و نهرها ۴۹
آزمون محور آب و پساب راهنمای نمونه برداری از آب های زیرزمینی ۵۰
آزمون محور آب و پساب نمونه‌برداری از دریاچه‌های طبیعی و مصنوعی ۵۱
آزمون محور کیفیت خاک- روش های نمونه برداری راهنمای روشهای نمونه برداری خاک ۵۲
آزمون محور آب و پساب و خاک اندازه گیری کل هیدروکربن های نفتی ۵۳
آزمون محور آب و پساب و خاک اندازه گیری هیدروکربن های چند حلقه ای ۵۴
آزمون محور آب و پساب و خاک اندازه گیری سموم کلره ۵۵
آزمون محور آب و پساب و خاک اندازه گیری بای فنیل های چند کلره ۵۶
آزمون محور مواد غذایی اندازه گیری فلزات سنگین در مواد غذایی ۵۷

دریافت گواهی نامه مدیریت کیفیت آزمایشگاه