خاک چال چیست ؟

خاکچال یا لندفیل به محلی گفته میشود که برای دفن زباله یا پسماند ساخته شده است. دفن زباله یکی از قدیمی ترین و رایج ترین روشهای دفع زباله است. تا پیش از شناخت مشکلات محیط زیستی ناشی از دفن زباله، این روش ارزان ترین روش دفع هم محسوب میشد.
در مبحث مدیریت پسماند، تاکید میشود اولین روش دفع نباید دفن زباله ها باشد. مطابق هرم اولویت بندی روشهای دفع، اولین گزینه کاهش تولید زباله و استفاده مجدد از اقلام قابل استفاده است. دومین گزینه بازیافت و تولید کمپوست است. سومین گزینه سوزاندن و استحصال انرژی از زباله است در صورتی که صرفه اقتصادی داشته باشد یا دفن پیامدهای محیط زیستی نامناسبی داشته باشد. آخرین گزینه، گزینه دفن است. به این معنا که همه اقدامات برای کاهش میزان زباله قابل دفن انجام شود، و اگر اقلامی باقی ماند روانه خاکچال یا لندفیل شود.

هرم اولویتهای مدیریت پسماندحالا میدانیم خاک چال چیست ، اما چه پارامترهایی در ساخت آن موثرند؟

مکانیابی خاک چال : خاک چال نه آنقدر باید از محل تولید زباله دور باشد که هزینه های انتقال سرسام آور شود و نه آنقدر نزدیک که مبدا تولید پسماند( شهر یا کارخانه) متاثر از بو، یا سر وصدای فعالیتهای جاری شود. خاک چال نباید بر روی گسل یا در معرض سیل باشد. بافت خاک نباید شنی یا مانند آن باشد. سطح آبهای زیر زمینی هم نباید بالا باشد. برای اطلاع دقیقتر از ضوابط محیط زیستی احداث خاکچال به صفحه اطلاعات مفید مراجعه شود.

احداث خاک چال : نشت شیرابه به آبهای زیرزمینی مهمترین مشکل خاک چالها می باشد. به همین منظور عایقبندی کف و بدنه خاکچال حتما باید انجام شود. شیرابه های تولید شده ناگزیر باید تخلیه و تصفیه شوند. بنابراین در زمان احداث لازم است مسیرهای جهت زهکش و انتقال شیرابه به تصفیه خانه ایجاد شود. متاسفانه اکثر خاک چالهای کشور فاقد زهکش و تصفیه خانه هستند. به همین دلیل منابع آب زیرزمینی و حتی آب سطحی توسط آنها در معرض آلودگی شدید قرار گرفته است. تصفیه شیرابه پیچیدگیهایی دارد اما امکانپذیر است. در واقع تصفیه برخی از فاضلابهای صنعتی که هم اکنون در کشور انجام می شود. سخت تر و پیچیده تر از تصفیه شیرابه است. در یک خاکچال خوب باید لوله هایی برای جمع آوری گازها نیز تعبیه شود. هر چند در ایران که انرژی بسیار ارزان است اینکار صرفه اقتصادی چندانی ندارد. یکی از روشهای رایج در طراحی و احداث خاکچال، روش فوکوئوکا می باشد. در این روش تجزیه پسماندها به صورت نیمه هوازی انجام میشود. در شکل زیر شماتیک فرایند قابل مشاهده است.

طراحی خاکچال

بهره برداری از خاک چال : اگر تفکیک زباله به نحو مناسبی انجام نشده باشد لازم است پیش از دفن، مواد قابل بازیافت و قابل تبدیل به کمپوست جداشوند. اینکار باعث میشود ظرفیت خاک چال دیرتر تکمیل شود. ضمن آنکه مواد با ارزشی بازیافت خواهند شد. در جریان دفن مواد، باید توجه شود که مواد تا حد ممکن فشرده شوند تا کمترین فضای ممکن را اشغال کنند. همچنین باید زباله های پزشکی و زباله های صنعتی از زباله های شهری جدا، دفن شوند. در جریان بهره برداری از خاک چال لازم است شیرابه جمع آوری شده تصفیه شود. همچنین لازم است بصورت دوره ای از چاهک های پایش آبهای زیرزمینی اطراف خاک چال نمونه برداری شود تا از عایقبندی کف لندفیل و عدم آلوده شدن آبهای زیرزمینی اطمینان حاصل شود.

خاک چال چیست

خاک چال چیست