اندازه گیری باقیمانده آفتکشها و سموم دفع آفات نباتی در آزمایشگاه آرین فن آزما

آفات نباتی سالانه موجب از بین رفتن میلیونها تن محصولات کشاورزی می شوند. از بین رفتن این محصولات برای کشاورزان به معنای خسارات مالی شدید است. به همین دلیل در عصر حاضر با توسعه علوم، استفاده از سم یا آفتکش برای مقابله با آفات نباتی و پیشگیری از تخریب محصولات کشاورزی رواج یافته است. در این میان آنچه حایز اهمیت است و گاه از سوی کشاورزان مورد بی توجهی قرار میگیرد آنستکه این سموم همانقدر که برای حشرات، باکتریها و قارچها مضرند میتوانند برای انسانها نیز مضر و خطرناک باشند به همین دلیل لازم است زمان استفاده از این سموم و آفتکشها بگونه ای باشد که باقیمانده آفتکشها یا سموم دفع آفات نباتی در زمان مصرف کمتر از حد مجاز باشد تا مصرف آن مواد غذایی برای انسانها بی خطر شده باشند. معمولا تولیدکنندگان سم ، برای سموم خود یک بازه زمانی ( مثلا بیست روز)تعریف میکنند که برابر با آن کشاورزان مجاز نیستند پس از استفاده از آفتکش تا اتمام بازه مذکور محصولات کشاورزی خود را روانه بازارهای مصرف کنند.

سازمانهای نظارتی در تمام کشورها تلاش میکنند با باقیمانده آفتکشها و سموم دفع آفات نباتی در محصولات کشاورزی، به مصرف کنندگان نهایی اطمینان دهند که محصولات کشاورزی موجود در بازار مصرف از نظر میزان باقیمانده آفتکشها در وضعیت مناسب و سالمی قرار دارند. آزمایشگاه آرین فن آزما که به عنوان آزمایشگاه همکار اداره استاندارد در زمینه  اندازه گیری باقیمانده آفتکشها یا سموم دفع آفات نباتی فعالیت میکند قادر است برابر با استانداردهای ملی ایران باقیمانده آفتکشها را در محصولات کشاورزی ( سبزیجات، صیفی جات، سردرختیها و….) اندازه گیری نماید. برخی از سمومی که اندازه گیری میشوند به شرح ذیل میباشند. برای مشاهده کامل سموم لطفا به صفحه مواد غذایی مراجعه شود.

۱ Alpha-HCH
۲ beta-HCH
۳ gamma-HCH
۴ delta-HCH
۵ Heptachor
۶ Aldrin
۷ Heptachor-endo-epoxide
۸ Trans-Chlordane
۹ Alpha-Endosufan
۱۰ Cis–Chlordane
۱۱ Dieldrin
۱۲ ۴,۴-DDE
۱۳ Endrin
۱۴ beta-Endosufan
۱۵ ۴,۴-DDD
۱۶ Endrin-aldehyde
۱۷ Endosufan-sulfate
۱۸ ۴,۴-DDT
۱۹ Endrin-Ketone
۲۰ Methoxychlor

باقیمانده آفتکشها و سموم دفع آفات نباتی