استخدام در شرکت آرین فن آزما در رشته های شیمی و میکروبیولوژی در دو سطح :

۱- با حداقل ۴ سال سابقه کار مفید آزمایشگاهی

۲- بدون سابقه کار آزمایشگاهی

انجام میشود. متقاضیان میتوانند با مراجعه به وبسایت شرکت و دانلود فرم استخدام از بخش همکاری وبسایت، آن را تکمیل و به نشانی الکترونیکی شرکت ارسال نمایند. افرادی که استخدام شوند به دوره های آموزشی مرتبط  که در استاندارد آن شغل قید شده است، اعزام خواهند شد. بجز تواناییهای فنی، افرادی که دارای مشخصات زیر باشند در اولویت استخدام هستند:

  1. سختکوشی
  2. نظم شخصی
  3. رعایت انضباط
  4. تمایل به پیشرفت
  5. توانایی کار در یک گروه
  6. تمایل به حل مسائل جدید

استخدام در شرکت آرین فن آزما