ارزیابی زیست محیطی خط انتقال گاز به عمان برابر با قوانین موجود، پیش از اجرای پروژه الزامی بود. نقش شرکت آرین فن آزما در این پروژه، نمونه برداری، آزمایش و تعیین وضعیت موجود بوده است. در این دست از پروژه ها معمولا مشاور که مسئول تهیه گزارش ارزیابی است مکان و پارامترهایی را که سنجش آنها الزامی است را به آزمایشگاه اعلام می کند. آزمایشگاه نیز برابر با برنامه ای که مورد قبول مشاور قرار گرفته است نفرات خود را به محل پروژه اعزام میکند.

با توجه به تجربیات گذشته در زمینه نمونه برداری از دریا، مشکلات کمتری رخ داد و کیفیت نتایج نیز بهتر شد. رصد شرایط آب و هوایی کمک موثری به امر نمونه برداری میکند چرا که در شرایط توفانی و هنگامیکه دریا مواج میشود، نمونه برداری از دریا خطرناک میشود. با توجه به آنکه مواج بودن دریا گاه چند روز به درازا میکشد، مشخص میشود که استفاده از پیش بینی های هواشناسی چقدر میتواند مفید باشد و مانع از دست رفتن زمان شود.

در ایران سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت قبول یا رد گزارشهای ارزیابی محیط زیستی را برعهده دارد.

ارزیابی زیست محیطی خط انتقال گاز به عمان

ارزیابی زیست محیطی خط انتقال گاز به عمان