آزمایش میکروبی آب

آزمایش میکروبی آب

آزمایش میکروبی آب
چگونه میتوان متوجه شد کیفیت آب برای آشامیدن یا دیگر مصارف مانند استخر مناسب است یا خیر. متاسفانه ورود میکروبها به آب آثاری مانند تغییر رنگ یا مزه ندارد. به همین علت با مشاهده آب نمیتوان آن را سالم یا ناسالم اعلام کرد. در واقع نتیجه آزمایش میکروبی آب شاخص مهمی در تشخیص سالم یا ناسالم بودن آب است به همین علت در مورد آبهای مشکوک به آلودگی یا آبهایی که منشا آنها قابل کنترل نیست لازم است پیش از هر گونه استفاده، وجود میکروب در آنها مورد سنجش قرار گیرد تا از سلامت آب اطمینان حاصل شود. بنابراین به صرف قدیمی یا جدیدی بودن یک چاه یا پرآب و کم آب بودن یک چشمه نمیتوان رای به آلودگی یا سلامت آن داد.

آزمایش میکروبی آب حسب نوع آلودگی یا محل برداشت، نمونه میکروارگانیسمهای متفاوتی اعم از بیماریزا و غیر بیماریزا را میتواند شناسایی و گزارش نماید. با اینحال رایجترین شاخص تعداد کل کلیفرمها هستند. وجود کلیفرم در آب به تنهایی بیماریزا بودن آب را نشان نمیدهد. بلکه یک شاخص و در مورد آب آشامیدنی یک هشدار است تا آزمایشهای تکمیلی انجام شود و یا از مواد ضد عفونی کننده بیشتری استفاده شود. به همین دلیل تقریبا در تمام استانداردهای جهان به شاخص کلیفرم اشاره شده است و توصیه شده است در صورت مثبت بودن تست کلیفرم، وجود میکروارگانیسمهای دیگر، بخصوص میکروبهای بیماری زا مورد بررسی قرار گیرد.

آزمایش میکروبی آب

آزمایشات میکروبی آب

استاندارد میکروبی آب آشامیدنی

نوع ارگانیسم حد مجاز در ۱۰۰ میلی لیتر
کلی فرمهای گرماپای یا اشریشیاکلی صفر

(منبع :استاندارد ملی ۱۰۱۱)

ویژگی میکروبیولوژی آب استخر شنا

ردیف نوع ارگانیسم حد مجاز تعداد باکتریها
۱ باکتریهای هتروتروف  ۲۰۰ عدد در هر میلی لیتر
۲ اشریشیاکلی یا کلیفرمهای گرماپای کمتر از یک در ۱۰۰ میلی لیتر
۳ استافیلوکوکوس ۵۰ در ۱۰۰ میلی لیتر
۴ آنتروکوکهای روده ای ۱۰۰ در ۱۰۰ میلی لیتر
۵ سودوموناس کمتر از ۱ در ۱۰۰ میلی لیتر

(منبع: استاندارد ملی ۹۴۱۲)

ویژگی میکروبی آب استخرها و دریاچه های تفرجی و تفریحی

تماس مستقیم تماس مستقیم تماس غیر مستقیم تماس غیر مسقیم
پارامترها میانگین هندسی حداکثر مقدار مجاز میانگین هندسی حداکثر مقدار مجاز
کلیفرم کل ۲۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۵۰۰۰ ۱۰۰۰۰
کلیفرم گوارشی ۴۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۴۰۰۰
اشریشیاکلی ۲۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰ ۱۲۰۰
انترکوکسی ۵۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۴۰۰

(منبع: استاندارد آبهای ایران، سازمان حفاظت محیط زیست)

آزمایش میکروبی آب در آزمایشگاه دانش بنیان آرین فن آزما انجام میشود. لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. برای ارسال نمونه، آزمایشگاه آرین فن آزما ظرفهای یکبار مصرف استریل در اختیار مشتریان خود قرار میدهد. به همین منظور پیشنهاد میشود پیش از نمونه برداری به آزمایشگاه مراجعه و این ظروف را دریافت نمایید. استریل بودن ظرف نمونه برداری موجب افزایش دقت و صحت نتایج آزمایشات میکروبی آب میشود. همچنین در زمان نمونه برداری و نحوه انتقال نمونه ها به آزمایشگاه نیز لطفا به موارد توصیه شده از سوی این آزمایشگاه توجه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.