آزمایش آب چاه :آب آلوده انسان را بیمار میکند. بیمار نشدن افراد مصرف کننده آب آلوده به معنای بی خطر بودن آب نیست، چراکه بسیاری از بیماریها تاثیراتشان در دراز مدت قابل تشخیص می باشد. آلوده نبودن آب چاه به عواملی چون بافت خاک، عمق چاه، دیواره و درپوش چاه و نزدیکی و دوری از منابع احتمالی انتشار آلودگی بستگی دارد.

مقالات مرتبط:

آزمایش آب کشاورزی

آزمایش آب استخر

آزمایشگاه آب و فاضلاب

آلوده کننده های آب چاه:

  • چاه فاضلاب: رایج ترین علت آلوده شدن آب چاه، نفوذ فاضلاب به آب های زیرزمینی است. به علت فقدان شبکه جمع آوری فاضلاب، معمولا دفع فاضلاب از طریق چاه انجام میشود. اگر چاههای آب و فاضلاب به یکدیگر نزدیک باشند یا اگر بافت خاک مابین دو چاه، شنی یا ماسه ای باشد احتمال آلوده شده آب چاه دور از ذهن نیست. فاضلاب منشا افزایش نیترات و میکروارگانیسمها در آبهای زیرزمینی است.
  • زمینهای کشاورزی: برای افزایش محصول، کشاورزان از انواع کود به ویژه کودهای شیمیایی استفاده می کنند. این کودها در آب حل شده و ممکن است به آبهای زیرزمینی نفوذ کنند که این مساله به کیفیت بافت خاک وهمچنین میزان استفاده از کود بستگی دارد. در مواقع نادر، سموم کشاورزی هم ممکن است از همین طریق وارد آبهای زیرزمینی شوند. کودها منشا افزایش نیترات و فسفر در آبهای زیرزمینی هستند.
  • روانابهای سطحی: بارش باران بخصوص وقتی که چاه فاقد دیواره محافظ و سرپوش باشد میتواند باعث سرازیر شدن زباله ها و سایر مواد آلوده به داخل چاه شود. روانابهای سطحی منشا افزایش مواد معلق، کدورت و میکروارگانیسمها در چاه هستند.
  • گیاهان و جانوران: در صورت فقدان پوشش انواع گیاهان و جانوران ممکن است به داخل چاه سقوط کنند. گیاهان و جانوران منشا افزایش بوی نامطبوع، نیتروژن به صورتهای مختلف و میکروارگانیسمها هستند.
  • مخازن سوخت: این مخازن به ویژه هنگامیکه بصورت زیرزمینی ساخته شوند اگر دچار نشتی شوند بدون آنکه کسی متوجه شود، انواع سوخت مانند بنزین یا گازوئیل از آنها خارج و به آبهای زیرزمینی وارد میشود. بافت خاک و تراز آبهای زیرزمینی در میزان انتشار آلودگی موثر هستند. مخازن سوخت منشا انتشار هیدروکربنها در آبهای زیرزمینی هستند.

آزمایش آب چاه

چه پارامترهایی در آزمایش آب چاه بهتر است اندازه گیری شوند؟

توتال کلیفرم، نیترات، کل جامدات محلول و pH بهتر است در هر بار آزمایش، اندازه گیری شوند. حسب شرایط یا وضعیت منطقه ممکن است پارامترهای بیشتری توصیه شوند. مثلا آرسنیک ممکن است بصورت طبیعی در بافت خاک وجود داشته باشد. آبهای زیرزمینی بخشی از آرسنیک را در خود حل میکنند. آرسنیک محلول ممکن است در دراز مدت اثرات نامطلوبی بر سلامت مصرف کنندگان داشته باشد. به همین علت یکبار اندازه گیری آرسنیک به همه دارندگان چاه توصیه میشود. طبیعتاً اگر در همان یکبار آرسنیکی شناسایی نشود دیگر لزومی به تکرار آن آزمایش نیست.

همچنین ممکن است اندازه گیری ترکیبات موثر بر سختی آب (کلسیم، منیزیم و کربنات و بیکربنات) لازم باشد بخصوص وقتی که احتمال میرود میزان سختی آب در منطقه حفر چاه بالا باشد. اگر آب چاه مصرف شرب و آشامیدن ندارد و مثلا برای آبیاری استفاده میشود باید پارامترهای آب کشاورزی در مورد آن کنترل شود.

آب چاه چند وقت یکبار آزمایش شود ؟

EPA آژانس محیط زیست آمریکا اندازه گیری سالانه را حداقل فاصله زمانی اندازه گیری میداند ضمن آنکه توصیه کرده است چنانچه اطفال و سالمندان از آب چاه استفاده میکنند، بازه زمانی انجام آزمایشها کمتر از یک سال باشد. به همین ترتیب این آژانس از مردم خواسته است چنانچه تغییراتی در کیفیت آب مثل رنگ یا مزه مشاهده کردند یا قطعات و تجهیزات چاه تعمیر شد، بلافاصله آب چاه را آزمایش نمایند.

نمونه برداری از آب چاه
چنانچه چاه آبی ماهها مورد استفاده قرار نگرفته نباشد. ممکن است آبی که در اطراف چاه در لایه های متخلل زیر زمین تجمع یافته است، کیفیتش با کیفیت آب آبخوان متفاوت باشد. به همین دلیل در این موارد توصیه میشود حتما پیش از نمونه برداری، پمپ آب ساعتها کار کند تا کیفیت آب خروجی از پمپ دقیقا مشابه کیفیت آب آبخوان شود.
در مورد چاههایی که مداوم از آنها استفاده میشود هم توصیه میشود به محض روشن شدن پمپ، نمونه برداری انجام نشود. بلکه بهتر است حدود یک ساعت پمپ آب کار کند و بعد از آن نمونه برداری صورت پذیرد.

مسیر ورود آلودگی به چاه
چاه های آب عمیق و دستی هر دو متاثر از کیفیت آب آبخوان هستند. اگر آب آبخوان حاوی آلودگی باشد قطعاً آلودگی وارد چاه نیز خواهد شد. در چاهها دستی برخی آلودگیها از سطح زمین به داخل چاه ریزش یا سقوط میکنند. این اتفاق معمولاً برای روان آبهای آلوده، برگ درختان یا حشرات و جانوران کوچک رخ میدهد. در مورد چاههای عمیق گاه آلودگی در آبخوان نیست. بلکه در لایه های بالایی آلودگی وجود دارد و این آلودگی از طریق سطح خارجی لوله چاه به اعماق زمین و آبخوانی که از آن آب برداشت میشود نفوذ کند.

آزمایشگاه دانش بنیان آرین فن آزما آمادگی دارد در صورت تمایل مشتریان محترم کارشناسان خود را برای نمونه برداری به محل چاه اعزام نماید. لازم به توضیح است که این آزمایشگاه کلیه تستهای مرتبط با کیفیت آب را مطابق با استانداردهای بین المللی انجام می دهد. لطفا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر یا درخواست نمونه برداری از چاه و ارسال نمونه با ما تماس بگیرید.