آزمایشگاه محیط زیست

آزمایشگاههایی هستند که در حوزه های مختلفی چون سنجش آلاینده های هوا، سنجش تراز صوتی محیط و تعیین میزان آلودگی صوتی، سنجش میزان آلاینده های موجود در آب، خاک و فاضلاب فعالیت می کنند. این آزمایشگاهها با کسب گواهینامه آزمایشگاه معتمد از سازمان حفاظت محیط زیست مجازند در محدود گواهینامه دریافتی در سرتاسر کشور فعالیت نمایند. اندازه گیریهای انجام شده از سوی این آزمایشگاهها دو دسته هستند. ۱) اندازه گیریهای مرتبط با طرح خود اظهاری ۲) اندازه گیریهای غیر مرتبط با طرح خوداظهاری. در حالت اول لازم است اندازه گیری با هماهنگی و اطلاع سازمان حفاظت محیط زیست انجام شود.

آزمایشگاه آرین فن آزما از سال  ۱۳۸۶  که برای اولین بار گواهینامه آزمایشگاه معتمد را کسب نمود تا کنون به همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داده است.

آزمایشگاه محیط زیست

حوزه های فعالیت این آزمایشگاه عبارت است از:

حوزه فیزیک و شیمی: pH, Salinity, Electrical Currency , Total Dissolved Solid , Total Suspend Solid , NO3, NO2, S,SO4,SO3, PO4, Cl, Br, I, F, CO3, HCO3,CN, Na, K, Ca,Mg,HNO3

حوزه فلزات سنگین (در این بخش عناصر فلزی با هم با دستگاه جذب اتمی و هم دستگاه ICP-MS قابل اندازه گیری هستند):

Cd,Pb,Hg,St,Se,As,Fe,Cr,Ni,Co,Zn,Mo,V,Be,Sn,Al,Mn

حوزه بیولوژی: Total Coliform, Fecal Coliform , Bacillus subtilis, Bacillus stearo  thermophilus

حوزه خاک: Moisture ,SO4,Cl,Na,K,Ca,Mg,pH,EC,Total Carbon

حوزه هوا:SO2,CO,NO,NO2,O2,CO2,PM 10,PM 2.5

حوزه صوت: Leq min, Leq Max, Leq 30

حوزه هیدروکربنهای نفتی و آفت کشها: PCBS, Toluene, Xylene , Benzene , Endrin ,Dieldrin ,Aldrin ,Metalaxyl, Diazinon, Heptachlor, Alpha-HCH , Endosulfan-sulfate

لازم به ذکر است که این آزمایشگاه علاوه بر سازمان حفاظت محیط زیست از سایر مراجع ذیصلاح نظیر اداره کل استاندارد استان تهران، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران دارای گواهینامه می باشد.

چگونه می توان از خدمات آزمایشگاه آرین فن آزما استفاده نمود؟ شما براحتی میتوانید ضمن تماس با این آزمایشگاه از شرایط نمونه برداری یا ارسال نمونه به آزمایشگاه آگاه شوید.