آزمایشگاه محیط زیست

آزمایشگاه محیط زیست

به آزمایشگاهی گفته می شود که توان شناسایی و اندازه گیری آلاینده ها را در آب، هوا و خاک داشته باشد. صرفنظر از اینکه آزمایشگاه خصوصی باشد یا دولتی، زیر مجموعه یک سازمان باشد یا یک دانشگاه، در دانشکده عمران باشد یا شیمی. همگی این آزمایشگاهها باید دارای سه بخش روتین باشند   1- آب و فاضلاب 2- خاک 3- هوا و صوت

آزمایشگاه آب و فاضلاب
در این بخش پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب و فاضلاب سنجیده میشود. مهمترین این پارامترهای عبارتند از دما، کدورت، رنگ، کل مواد جامد محلول، کل مواد جامد معلق، کاتیونهای کلسیم، منیزیم، سدیم و پتاسیم آنیونهای کلراید، سولفات و سولفید . سولفیت، نیترات، نیتریت ، میزان کلر باقیمانده ، توتال و فکال کلیفرم . در مورد فاضلاب بجز پارامترهای فوق، میزان اکسیژن محلول، اکسیژن خواهی شیمیایی و بیوشیمیایی، MLSS, MLVSS هم اندازه گیری میشود.

آزمایشگاه خاک
در این بخش پاارامترهای فیزیکی، شیمیایی خاک اندازه گیری میشود. در مورد خاک مهمترین این پارامترهای عبارتند از سموم کشاورزی، انواع فلزات سنگین، نیترات، فسفات، pH، بافت خاک، درصد مواد آلی. در مورد پسماند هم پارامترهای مرتبط با بیخطرسازی پسماند بیمارستانی انجام میشود.

نکته: به این موضوع توجه شود که پارامترهای نامبرده شده بیشتر با موضوع آلودگی ارتباط دارند. اما در آزمایشگاه های خاک کشاورزی غالبا پارامترهایی مورد اندازه گیری قرار می گیرند که با حاصلخیزی خاک در ارتباط هستند.

آزمایشگاه هوا و صوت
در این بخش تراز صوتی معادل محیط  Leq و پارامترهای رایج مرتبط با کیفیت هوا شامل ذرات معلق، اکسیدهای نیتروژن، اکسید گوگرد، دی اکسید و منوکسید کربن در هوای محیطی و منابع ثابت، متحرک اندازه گیری میشود.. البته حسب مورد ممکن است نیاز به اندازه گیری پارامترهای خاصی در هوا باشد نظیر پارامترهای بنزن، تولوین، اتیل بنزن، زایلن.

آزمایشگاه آنالیز دستگاهی
این آزمایشگاه بصورت روتین در مجموعه آزمایشگاههای محیط زیست نیست اما آزمایشگاههای پیشرفته محیط زیست دارای آن می باشند. در این آزمایشگاه فلزات سنگین در آب، فاضلاب، خاک و پسماند شناسایی و اندازه گیری میشود. همچنین طیف مواد هیدروکربنی و انواع آفت کشها در آب و خاک مورد اندازه گیری قرار می گیرند.

آزمایشگاه محیط زیست

آزمایشگاه محیط زیست آرین فن آزما یکی از آزمایشگاه های برتر و پیشرو کشور واقع در شهر تهران می باشد. این آزمایشگاه از سازمان حفاظت از محیط زیست دارای گواهینامه معتمد کشوری می باشد. خلاصه ای از پارامترهای قابل اندازه گیری در این آزمایشگاه به شرح زیر است:

حوزه فیزیک و شیمی: pH, Salinity, Electrical Currency , Total Dissolved Solid , Total Suspend Solid , NO3, NO2, S,SO4,SO3, PO4, Cl, Br, I, F, CO3, HCO3,CN, Na, K, Ca,Mg,HNO3

حوزه فلزات سنگین (در این بخش عناصر فلزی با هم با دستگاه جذب اتمی و هم دستگاه ICP-MS قابل اندازه گیری هستند): Cd,Pb,Hg,St,Se,As,Fe,Cr,Ni,Co,Zn,Mo,V,Be,Sn,Al,Mn

حوزه بیولوژی: Total Coliform, Fecal Coliform , Bacillus subtilis, Bacillus stearo  thermophilus

حوزه خاک: Moisture ,SO4,Cl,Na,K,Ca,Mg,pH,EC,Total Carbon

حوزه هوا: SO2,CO,NO,NO2,O2,CO2,PM 10,PM 2.5

حوزه صوت: Leq min, Leq Max, Leq 30

چگونه می توان از خدمات آزمایشگاه آرین فن آزما استفاده نمود؟ شما براحتی میتوانید ضمن تماس با این آزمایشگاه از شرایط نمونه برداری یا ارسال نمونه به آزمایشگاه آگاه شوید. خدمات این آزمایشگاه منحصر به استان تهران نمیشود. بلکه علاوه بر استانهای همجوار البرز، قم، سمنان و مازندران این آزمایشگاه قادر است به کلیه استانهای کشور تیم نمونه برداری اعزام نماید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.