آزمایشگاه لیتیوم بروماید یکی از بخشهای آزمایشگاه دانش بنیان آرین فن آزما میباشد. در این آزمایشگاه غلظت لیتیوم بروماید و سایر پارامترها نظیر دانسیته، قلیایت، آهن و مس، آمونیاک، مواد معلق و کاتیونها و آنیونهای سدیم، پتاسیم، منیزیم، کلسیم، سولفات و کلراید اندازه گیری میشود. لطفا پیش از ارسال نمونه با ما تماس بگیرید.

آزمایشگاه لیتیوم بروماید

لیتیوم بروماید

چرا آزمایش لیتیوم بروماید در چیلرهای جذبی اهمیت دارد؟

در چیلرهای جذبی از ترکیب شیمیایی لیتیوم بروماید بعنوان جاذب رطویت استفاده میکنند. این ماده میتواند پیوند محکمی با آب ایجاد نماید و موجب میشود اثر جذبی مناسب برای کارکرد دستگاه چیلر فراهم شود. عموماً غلظت لیتیم برماید در این چیلرها بین ۵۸ تا ۶۲ درصد تنظیم میشود چراکه در این وضعیت بیشترین بهترین راندمان را در جذب بخار فلش خواهد داشت. شایان ذکر است که لیتیوم بروماید به شدت خورنده است و این پتانسیل را دارد که به لوله ها واتصالات فلزی آسیب بزند. به همین دلیل تنظیم غلظت آن و همچنین سایر پارامترهای شیمیایی و افزودن مواد کنترل کننده خوردگی از الزامات راهبری چیلرهای جذبی است و در صورت عدم انجام اینکار خسارات قابل توجهی ایجاد خواهد شد.

اگر اکسیژن به داخل سیستم بسته چیلر نفوذ کند با توجه به شدت خورندگی لیتیم بروماید، سطوح مسی یا آهنی بسرعت دچار خوردگی میشوند. وجود یونهای آهن و مس در محلول موید همین موضوع خواهد بود. معمولا برای جلوگیری از خوردگی، از مواد ضد خوردگی مانند مولیبدات لیتیم یا کرومات لیتیم استفاده میشود.

در مبحث نمونه برداری، بر این اصل تاکید میشود که نمونه برداری باید بگونه ای انجام شود که خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نمونه قابل تعمیم به کل باشد. در مورد نمونه برداری از لیتیوم بروماید نیز باید به همین اصل توجه شود. نمونه برداری باید در شرایط نرمال و فعالیت عادی سیستم سرمایشی انجام شود. معمولا شرکتهای سازنده نقاطی را برای نمونه برداری مشخص کرده اند. اگر به هر علت نمیتوان از سیستم در زمان کار نمونه برداری کرد میتوان از بخشهای مختلف نمونه های مساوی گرفت و با اختلاط آنها به نمونه ترکیبی مناسبی که گویای شرایط کل سیستم باشد دست یافت.با توجه به اینکه محلول نمونه گیری شده مشخصاتش در طول زمان دچار تغییر میشود لازم است نمونه ها در کوتاهترین زمان ممکن به آزمایشگاه لیتیوم بروماید ارسال شوند.

لیتیم برماید

آزمایشگاه لیتیوم بروماید