آزمایشگاه شیمی

آزمایشگاه شیمی آرین فن آزما در سال 1387 تاسیس شد. در این آزمایشگاه، آزمونهایی تخصصی آب (آب آشامیدنی، آب کشاورزی، آب صنعتی، آب استخر شنا، آب پرورش ماهی) انجام میشود ضمن آنکه مکمل آزمایشگاههای خاک، آنالیز دستگاهی و میکروب شناسی محسوب میشود. تجهیزات موجود در این آزمایشگاه بجز شیشه آلات عبارتند از:
اسپکتروفوتومتر، اکسیژن متر، pH متر، EC متر، کدورت سنج، ترازوی آزمایشگاهی، کوره 1100 درجه، آون ، رفرکتومتر، دستگاه جارتست شش خانه، سانتریفیوژ، هود ، TOG/TPH آنالایزر، COD راکتور، BOD متر، اینکوباتور، شیکر، آسیاب

آزمایشگاه شیمی

 

آزمایشهای که در آزمایشگاه شیمی انجام میشوند عبارتند از:

جارتست برای تعیین دز مناسب منعقد کننده جهت حذف مواد اضافی و آلاینده های آب و فاضلاب. تعیین آنیونهای موجود در آب نظیر نیترات، نیتریت، سولفات، سولفید، فسفات، کلراید، برماید، فلوراید، یداید، کربنات، بیکربنات، شناسایی ناخالصیهای موجود در مواد شیمیایی استاندارد،