آب پرورش زالو چه کیفیتی باید داشته باشد. هم اکنون استاندارد ملی برای کیفیت آب پرورش زالو تعریف نشده است. اما سازمان دامپزشکی دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل اجرایی و ضوابط فنی بهداشتی، تاسیس و بهره برداری از مراکز تکثیر و پرورش زالو بنام مقررات ملی دامپزشکی منتشر نموده است که میتواند مبنایی جهت قضاوت در مورد کیفیت آب پرورش زالو باشد. خلاصه این دستورالعمل به شرح زیر است:

آب پرورش زالو

ویژگی ها مشخصه مقدار مطلوب آب پرورش زالو

میکروبی

کلی فرم تام در آب ورودی ۱۰۰۰۰MPN/100 ml

کلی فرم در آب محل تکثیر ۱۰۰MPN/100 ml

کلی فرم مدفوعی در ۱۰۰ میلی لیتر آب ورودی و محل تکثیر باید منفی باشد.

فیزیکی

دما ۵ تا ۷ درجه سانتی گراد (نبایستی به بالای ۱۰ درجه سانتی گراد برسد)

شیمیایی

کلسیم ۳۰ تا ۱۴۰ میلی گرم در لیتر

قلیائیت کل PH =7

سختی کل براساسکربنات کلسیم ۱۰۰ تا ۴۰۰ میلی گرم در لیتر

منیزیم بیش از ۲۰ میلی گرم در لیتر

میلی گرم در لیتر /  آهن تام صفر تا ۰٫۱۵

آهن دوظرفیتی منفی

میلی گرم در لیتر / آهن سه ظرفیتی ۰٫۵

سولفات کمتر از ۵۰۰ میلی گرم در لیتر

میلی گرم در لیتر / مس در آب های سبک کمتر از ۰٫۰۶

میلی گرم در لیتر / مس در آب های سخت کمتر از ۰٫۰۳

میلی گرم در لیتر / کادمیوم در آب های سبک کمتر از ۰٫۰۰۴

میلی گرم در لیتر / کادمیوم در آب های سخت کمتر از ۰٫۰۰۳

میلی گرم در لیتر / نیکل کمتر از ۰٫۰۲

میلی گرم در لیتر / روی کمتر از ۰٫۰۵

میلی گرم در لیتر / کروم کمتر از ۰٫۰۳

میلی گرم در لیتر / سرب کمتر از ۰٫۰۳

میلی گرم در لیتر / جیوه کمتر از ۰٫۰۰۰۲

میلی گرم در لیتر / منگنز صفر تا ۰٫۱۵

COD = 10 mg/lit و BOD5 = 1 mg/lit حد مجاز در محل آب ورودی حوضچه تکثیر

 

لطفا جهت اطلاعات بیشتر یا ارسال نمونه با ما تماس بگیرید.