آب صنعتی اصطلاحاً به آبی گفته می شود که در صنایع و کارخانه ها استفاده می شود. این آب ممکن است در فرایند مورد استفاده قرار گیرد و یا ممکن است در بخشهای یوتیلیتی و پشتیبانی مورد استفاده قرار گیرد. به همین علت نمیتوان دقیقاً کیفیت استاندارد و یکسانی برای همه مصارف صنعتی بصورت یکجا تعریف کرد. به همین جهت دفتر نظام فنی سازمان برنامه در نشریه ۴۶۲ اقدام به انتشار یک راهنما در مورد طبقه بندی آب های صنعتی نموده است. در این نشریه آبهای صنعتی به چهار دسته کلی تقسیم شده اند:

۱- دسته بسیار حساس: آب صنعتی مصرفی این گروه از حساسیت بالایی برخوردار است. برای تامین آب این گروه باید از روشهای پیشرفته تصفیه استفاده کرد. این گرئه شامل موارد زیر می شود:

آب بویلرهای پرفشار
آب شستشوی کمپرسور در نیروگاهها
آب برج خنک کننده چرخشی بسته (سیکل بسته)
آب مصرفی در صنایع داروسازی
آب مصرفی در صنایع حساس الکترونیک
آب شستشوی دمین صنایع فولاد و آهن
آب مصرفی فرایندهای رنگسازی و صنایع شیمیایی

محدوده مطلوب شاخص گروه بسیار حساس

شاخص محدوه مطلوب (میلیگرم بر لیتر)
آهن ۰-۰٫۰۵
منگنز ۰-۰٫۰۱
pH ۷-۹
COD ۰-۵
سختی ۰-۱
قلیاییت ۰-۵۰
سولفات ۰-۲۰
سیلیکا ۰-۵
مواد معلق ۰-۱
TDS ۰-۵۰
کلراید ۰-۲۰

 

آب صنعتی

۲) این گروه شامل فرایندهایی است که حساسیت بالایی دارند اما این حساسیت شامل تمام اجزا نمیشود.  برای تامین آب این گروه نیز باید از روشهای تصفیه پیشرفته استفاده کرد. برای مثال میتوان بله موارد زیر اشار کرد:

آب بویلر با فشار متوسط
آب برج خنک کننده گردشی بسته
آب نرم برای شستشوی در صنایع فولاد
آب مصرفی در صنایع کاغذو مقوا
آب مصرفی در صنایع نساجی در فرایندهای آهارزنی، سفیدکردن
آب مصرفی در صنایع شیمیایی برای تهیه قلیایی ها و ترکیبات کلردار و مواد آلی، شوینده ها و رنگ
آب مصرفی در صنایع غذایی

شاخص محدوه مطلوب (میلیگرم بر لیتر)
آهن ۰-۰٫۱
منگنز ۰-۰٫۰۵
pH ۶-۱۰
COD ۰-۱۰
سختی ۰-۱۰۰
قلیاییت ۰-۷۵
سولفات ۰-۱۰۰
سیلیکا ۰-۱۰
مواد معلق ۰-۵
TDS ۰-۱۰۰
کلراید ۰-۱۰۰

۳) گروه سوم آبهای صنعتی دارای حساسیت تقریباً مشابه آب اشامیدنی هستند. برای رسیدن به آن میتوان از روشهای معمول تصفیه استفاده کرد. در این گروه میتوان از فرایندهای زیر نام برد:

آب بویلر های کم فشار
آب برج خنک کننده چرخشی باز (سیکل یاز)
آب مصرفی تصفیه هوا
آب مصرفی نورد گرم و سرد فولاد
آب فرایند صنایع شیمیایی برای تهیه مواد غیر آلی و کود
آب مصرفی صنایع کاغذ و مقوا برای تهیه کرافت سفید نشده
آب فرایندهای عمومی در صنایع غذایی
آب فرایندهای دباغی
آب مصارف بهداشتی

شاخص محدوه مطلوب (میلیگرم بر لیتر)
آهن ۰-۰٫۳
منگنز ۰-۰٫۳
pH ۵-۱۰
COD ۰-۲۰
سختی ۰-۲۵۰
قلیاییت ۰-۱۵۰
سولفات ۰-۲۵۰
سیلیکا ۰-۲۰
مواد معلق ۰-۱۰
TDS ۰-۵۰۰
کلراید ۰-۲۰۰

۴) این گروه کمتریم حساسیت را به کیفیت آب دارند. آب مصرفی این گروه معمولا بدون تصفیه و یا با حداقل تصفیه مورد استفاده قرار میگیرد.
آب برج خنک کننده یکبار مصرف و چرخشی
آب شستشوی سطوح
آب فرایند در کارخانجات سیمان
آب مصرفی جهت انتقال مواد
آبیاری فضای سبز

شاخص محدوه مطلوب (میلیگرم بر لیتر)
آهن ۰-۱
منگنز ۰-۱
pH ۵-۱۰
COD ۰-۷۵
سختی ۰-۵۰۰
قلیاییت ۰-۵۰۰
سولفات ۰-۵۰۰
سیلیکا ۰-۵۰
مواد معلق ۰-۱۰۰
TDS ۰-۱۰۰۰
کلراید ۰-۵۰۰

برای آب یوتیلیتی  آب شیرین کن ها یا دستگاههای اسمز معکوس RO استانداردی تعریف نشده است. اما طبیعتاً هرچه قدر آب ورودی به این دستگاهها خالصتر باشد طول عمر ممبران آنها بیشتر خواهد بود. لطفاً جهت دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع آب صنعتی یا ارسال نمونه برای سنجش پارامترهای کیفی آب یا کنترل تجهیزات تصفیه آب با ما تماس بگیرید.