آب اختلاط بتن

در استاندارد ملی ۱۴۷۴۸ کیفیت آن تشریح شده است. برابر با این استاندارد ویژگیها و خصوصیات آبی که جهت مخلوط نمودن سیمان، شن استفاده میشود بگونه ای تعیین شده است که محصول آن کیفیت استانداردهای ملی ۱۲۲۸۴ را داشته باشد.
آبی که برای آشامیدن مناسب باشد برای ساخت بتن نیز مناسب بوده و نیازی به سنجش کیفیت آن نیست اما آبهای سطحی مانند رودها و انهار و همچنین آب زیرزمینی و فاضلاب صنعتی ممکن است برای ساخت بتن مناسب باشند. مشروط به آنکه آزمایشهای لازم بر روی این آبها انجام شده باشد.

فاضلاب برای ساخت بتن مناسب نیست. به همین ترتیب آب دریا یا انواع آبهای شور ممکن است برای ساخت بتن غیر مسلح مورد استفاده قرار گیرند اما برای ساخت بتن مسلح مناسب نیستند.

آب اختلاط بتن

حد مجاز کلر موجود در آب اختلاط بتن

عنوان حد مجاز غلظت کلر (میلی گرم/ لیتر)
بتن پیش تنیده یا دوغاب ۵۰۰
بتن مسلح یا دارای فلزات جاگذاری شده ۱۰۰۰
۲بتن غیر مسلح یا بدون فلزات جاگذاری شده ۴۵۰۰

همچنین

ردیف پارامتر الزام
۱ روغن و چربی بزرگتر از آثار قابل مشاهده نباشد
۲ مواد پاک کننده هرگونه کف باید در عرض ۲ دقیقه از بین برود
۳ رنگ ابهایی که از منابع طبقه بندی شده به عنوان آشامیدنی حاصل نمی شوند . رنگ آب

باید از نظر کیفیت زرد کمرنگ یا زرد مایل به سفید ارزیابی شود

۴ مواد معلق آبی که از منابع آشامیدنی باشد نیازی به سنجش ندارد. اما در آبی که از دیگر منابع تامین شده است حداکثر ۴ میلی لیتر از رسوب
۵ بو در مورد آب اشامیدنی نباید بویی بجز آب اشامیدنی و بوی ناچیز سیمان داشته باشد. چنانچه آب حاوی سرباره های کوره باشد بوی اندکی هیدروژن سولفید حس میشود.

در منابع آبی دیگر هم هیچ بویی جز بوی مجاز آب اشامیدنی نداشته باشد. بعد از افزودن هیدروکلریک اسید نباید اثری از بوی هیدروژن سولفید وجود داشته باشد.

۶ اسیدها pH بیشتر یا برابر ۵ باشد
۷ مواد گیاخاکی رنگ آن باید از نظر کیفیت پس از افزودن NaoH زرد مایل به قهوه ای یا کمی کم رنگ تر از آن باشد.
۸ سولفات نباید بیشتر از ۲۰۰۰ میلی گرم بر لیتر باشد
۹ شکر حداکثر ۱۰۰ میلی گرم در لیتر
۱۰ فسفات حداکثر ۱۰۰ میلی لیتر در لیتر
۱۱ نیترات حداکثر ۵۰۰ میلی لیتر در لیتر
۱۲ سرب حداکثر ۱۰۰ میلی لیتر در لیتر
۱۳ روی حداکثر ۱۰۰ میلی لیتر در لیتر

 

لطفا جهت ارسال نمونه یا دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.