آبیاری قطره ای کیفیت آب

آبیاری قطره از روشهای نوین و کارآمد آبیاری گیاهان است. ارزش این روش آبیاری در کشور ما بیشتر مشخص است چراکه میزان هدر روی آب در این روش نسبت به دیگر روشهای معمول بسیار کمتر است. با اینحال آبیاری قطره ای مزارع و باغ ها بدون مشکل هم نیست. یکی از مشکلات رایج این روش آبیاری، گرفتگی مکرر قطره چکان ها است. کیفیت آب نقش تعیین کننده ای در گرفتگی یا عدم گرفتگی قطره چکانها دارد. با توجه به هزینه هایی که رفع گرفتگی بر کشاورزان و باغداران تحمیل میکند، منطقی آن است که حتی المقدور از ایجاد گرفتگی جلوگیری شود.

مقالات مرتبط:

آزمایش آب چاه

آزمایشگاه آب آشامیدنی

آبیاری قطره ای کیفیت آب
کیفیت آب به سه صورت موجب اختلال در سیستمهای آبیاری قطره ای میشود:

۱) گرفتگی بخاطر ذرات جامد. ذرات معلق جامد (شن، سیلت، رس و ذرات آلی) ریز میتوانند بتدریج در اطراف سوراخ ریز قطره چکان تجمع کرده و در نهایت موجب مسدود شدن خروجی قطره چکان شوند.

۲) گرفتگی بخاطر مواد شیمیایی. کربنات کلسیم و منیزیم، سولفات کلسیم ؛ سولفات، سیلیکات، کربنات، اکسید و هیدروکسید فلزات سنگین؛ کود فسفات و یون آمونیوم و همچنین آهن، مس، روی و منگنز همگی از جمله موادی هستند که با تشکیل رسوب باعث گرفتگی دریپر و قطره چکانها می شوند.

۳) گرفتگی بخاطر فعالیت میکروارگانیسمها. جلبک یا میکروارگانیسمها در صورت مساعد بودن شرایط به شدت رشد میکنند و میتوانند توده ای را تشکیل دهند که قابلیت مسدود نمودن منافذ قطره چکان ها را داشته باشد. در این نوع گرفتگی یونهای  آهن، منگنز و سولفید کاملا موثرند و لازم است کنترل شوند.

در استاندارد ملی INSO 22093 به موضوع آیین کار آبیاری قطره ای در فضای سبز شهری پرداخته شده است. برابر با این استاندارد، ارتباط غلظت پارامترهای مختلف با خطر گرفتگی قطره چکان ها با دبی ۲ تا ۸ لیتر بر ساعت به شرح زیر است:

ردیف پارامتر کم* متوسط** شدید***
۱ ذرات معلق  (میلیگرم در لیتر) تا ۵۰ بین ۵۰ تا ۱۰۰  بیشتر از ۱۰۰
۲ pH ۷  بین ۷ تا ۸  بیشتر از ۸
۳ نمک (میلیگرم در لیتر) تا ۵۰۰  بین ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ بیشتر از ۲۰۰۰
۴ آهن (میلیگرم در لیتر)  کمتر از ۰٫۲ بین ۰٫۲ تا ۱٫۵ بیشتر از ۱٫۵
۵ منگنز (میلیگرم در لیتر) تا ۰٫۱ بین ۰٫۱ تا ۱٫۵  بیشتر از ۱٫۵
۶ سولفید (میلیگرم در لیتر) تا ۰٫۲ بین ۰٫۲ تا ۲ بیشتر از ۲
۷ بیکربنات (میلیکرم در لیتر) ۱۰۰
۸ تعداد باکتریها (در لیتر) تا ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰-۵۰۰۰۰ بیشتر از ۵۰۰۰۰

سازمان جهانی فائو FAO در مورد آبیاری قطره ای پیشنهاداتی را ارائه کرده است. این سازمان پیشنهاد نموده است در زمان طراحی سامانه آبیاری قطره ای و با هدف جلوگیری از گرفتگی قطره چکانهای آبیاری، آزمایشهای زیر برای آبهای سطحی و زیرزمینی مورد استفاده چهت آبیاری انجام شود.

۱- هدایت الکتریکی ۲- کل جامدات محلول ۳- سدیم ۴- کلراید ۵-بر ۶- نیترات ۷-بیکربنات ۸- کل جامدات معلق ۹- سختی ۱۰- pH

در ادامه این سازمان در مورد آبهای زیرزمینی پیشنهاد داده است ۱- آهن ۲- اکسیژن محلول ۳- سولفید هیدروژن ۴- باکتریهای آهن ۵- باکتریهای گوگرد هم اندازه گیری شوند.
در مورد آبهای سطحی بخصوص در مورد آبهایی که مشکوک به اختلاط با فاضلاب هستند نیز پیشنهاد داده پارامترهای ۱– کل مواد آلی ۲- کل میکروارگانیسمها ۳- اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی (BOD) 4- اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD) اندازه گیری شوند.

آزمایشگاه استاندارد آرین فن آزما کلیه تستهای مورد نیاز جهت کنترل کیفیت آب سیستمهای آبیاری قطره ای را انجام میدهد. لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر یا ارسال نمونه با ما تماس بگیرید یا به صفحه آزمایش آب کشاورزی مراجعه نمایید.

آبیاری قطره ای کیفیت آب