آبیاری قطره ای کیفیت آب

آبیاری قطره ای کیفیت آب

آبیاری قطره ای کیفیت آب

آبیاری قطره از روشهای نوین و کارآمد آبیاری گیاهان است. ارزش این روش آبیاری در کشور ما بیشتر مشخص است چراکه میزان هدر روی آب در این روش نسبت به دیگر روشهای معمول بسیار کمتر است. با اینحال آبیاری قطره ای مزارع و باغ ها بدون مشکل هم نیست. یکی از مشکلات رایج این روش آبیاری، گرفتگی مکرر قطره چکان ها است. کیفیت آب نقش تعیین کننده ای در گرفتگی یا عدم گرفتگی قطره چکانها دارد. با توجه به هزینه هایی که رفع گرفتگی بر کشاورزان و باغداران تحمیل میکند، منطقی آن است که حتی المقدور از ایجاد گرفتگی جلوگیری شود.

آبیاری قطره ای کیفیت آب
کیفیت آب به سه صورت موجب اختلال در سیستمهای آبیاری قطره ای میشود:

۱) گرفتگی بخاطر ذرات معلق. ذرات معلق ریز بتدریج در اطراف سوراخ ریز قطره چکان تجمع می کنند و در نهایت موجب مسدود شدن خروجی قطره چکان میشوند.

۲) گرفتگی بخاطر املاح کلسیم و منیزیم. سختی آب به میزان املاح کلسیم و منیزیم و همچنین مقدار آنیونهای کربنات و بیکربنات بستگی دارد. کلسیم و منیزیم موجود آب سخت در صورت فراهم شدن شرایط با کربنات ترکیب شده، بصورت جامد درآمده و رسوب میکنند.

۳) گرفتگی بخاطر فعالیت میکروارگانیسمها. جلبک یا میکروارگانیسمها در صورت مساعد بودن شرایط به شدت رشد میکنند و میتوانند توده ای را تشکیل دهند که قابلیت مسدود نمودن منافذ قطره چکان ها را داشته باشد. در این نوع گرفتگی یونهای  آهن، منگنز و سولفید کاملا موثرند و لازم است کنترل شوند.

در استاندارد ملی INSO 22093 به موضوع آیین کار آبیاری قطره ای در فضای سبز شهری پرداخته شده است. برابر با این استاندارد، ارتباط غلظت پارامترهای مختلف با خطر گرفتگی قطره چکان ها با دبی ۲ تا ۸ لیتر بر ساعت به شرح زیر است:

ردیف پارامتر کم* متوسط** شدید***
۱ ذرات معلق  (میلیگرم در لیتر) تا ۵۰ بین ۵۰ تا ۱۰۰  بیشتر از ۱۰۰
۲ pH ۷  بین ۷ تا ۸  بیشتر از ۸
۳ نمک (میلیگرم در لیتر) تا ۵۰۰  بین ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ بیشتر از ۲۰۰۰
۴ آهن (میلیگرم در لیتر)  کمتر از ۰٫۲ بین ۰٫۲ تا ۱٫۵ بیشتر از ۱٫۵
۵ منگنز (میلیگرم در لیتر) تا ۰٫۱ بین ۰٫۱ تا ۱٫۵  بیشتر از ۱٫۵
۶ سولفید (میلیگرم در لیتر) تا ۰٫۲ بین ۰٫۲ تا ۲ بیشتر از ۲
۷ بیکربنات (میلیکرم در لیتر) ۱۰۰
۸ تعداد باکتریها (در لیتر) تا ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰-۵۰۰۰۰ بیشتر از ۵۰۰۰۰

بجز پارامترهای فوق، اندازه گیری این موارد نیز پیشنهاد می شوند: سدیم، پتاسیم،کربنات، کلرید، سولفات، نیترات، بور، چربی و روغن، کل جامدات، هدایت الکتریکی

آزمایشگاه استاندارد آرین فن آزما کلیه تستهای مورد نیاز جهت کنترل کیفیت آب سیستمهای آبیاری قطره ای را انجام میدهد. لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر یا ارسال نمونه با ما تماس بگیرید یا به صفحه آزمایش آب کشاورزی مراجعه نمایید.

آبیاری قطره ای کیفیت آب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.