آزمایش آب چاه :آب آلوده انسان را بیمار میکند. بیمار نشدن افراد مصرف کننده آب آلوده به معنای بی خطر بودن آب نیست، چراکه بسیاری از بیماریها تاثیراتشان در دراز مدت قابل تشخیص می باشد. آلوده نبودن آب چاه به عواملی چون بافت خاک، عمق چاه، دیواره و درپوش چاه و نزدیکی و دوری از […]

ادامه مطلب