آزمایش آب چاه :آب آلوده انسان را بیمار میکند. بیمار نشدن افراد مصرف کننده آب آلوده به معنای بی خطر بودن آب نیست، چراکه بسیاری از بیماریها تاثیراتشان در دراز مدت قابل تشخیص می باشد. آلوده نبودن آب چاه به عواملی چون بافت خاک، عمق چاه، دیواره و درپوش چاه و نزدیکی و دوری از […]

ادامه مطلب

آزمایش میکروبی آب :چگونه میتوان متوجه شد کیفیت آب برای آشامیدن یا دیگر مصارف مانند استخر مناسب است یا خیر. متاسفانه ورود میکروبها به آب آثاری مانند تغییر رنگ یا مزه ندارد. به همین علت با مشاهده آب نمیتوان آن را سالم یا ناسالم اعلام کرد. در واقع نتیجه آزمایش میکروبی آب شاخص مهمی در […]

ادامه مطلب