آزمایش برگ کشاورزان و باغداران هرساله با صرف هزینه و زحمت فراوان به مزارع و باغهای خود کود می دهند. برخی از آنها حتی پس از انجام آزمایش خاک و دریافت توصیه های کودی، اقدام به کوددهی می کنند. با اینحال در موارد فراوانی محصول مزرعه یا باغ کیفیت مورد انتظار کشاورزان و باغداران را […]

ادامه مطلب