آزمایشگاه معتمد محیط زیست : آزمایشگاه معتمد محیط زیست به آزمایشگاهی گفته می شود که از سازمان حفاظت محیط زیست برای انجام آزمونهای طرحهای خوداظهاری در پایش گواهی دریافت کرده باشد. نحوه تاسیس و فعالیت این آزمایشگاهها در شیوه نامه آزمایشگاه معتمد محیط زیست که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست انتشار یافته، مشخص شده […]

ادامه مطلب