پساب آبکاری یکی از منابع عمده آلوده­ کننده­ محیط زیست، پساب کارگاه­ها و صنایع فلزی است. به ویژه پساب کارگاههای آبکاری مصنوعات فلزی یکی از آلوده ترین پساب های صنعتی آلوده به فلزات سنگین است که غیرقابل تجزیه بوده و در طبیعت بسادگی از بین نمی روند. پساب ایجاد شده از واحدهای آبکاری که حاصل […]

ادامه مطلب