آزمایشگاه میکروب شناسی

تست های قابل انجام در آزمایشگاه میکروب شناسی:

1- شمارش توتال و فکال کلیفرم
2- شمارش استرپتوکوک های مدفوعی
3- شمارش استافیلوکوکوس
4- شمارش سودوموناس
5- شمارش باکتریهای هتروتروف
6- شمارش کل باکتریها TBC
7- شمارش باکتریهای احیاکننده گوگرد
8- شمارش اشرشیا کلی
9- شناسایی باسیلوس استاراترمیفیلوس
10- شناسایی باسیلوس سوبتیلیس