آزمایشگاه شیمی

فعالیت اصلی آزمایشگاه شیمی شرکت آرین فن آزما عمدتا در حوزه اندازه گیری پارامترهای کیفی آب، فاضلاب و برخی مواد شیمیایی است.

در حوزه آب: پارامترهای دما، کدورت، pH ،هدایت الکتریکی، کل جامدات محلول، کل جامدات معلق، اکسیژن محلول، سختی کل، سختی موقت، قلیلییت کل، کربنات، بیکربنات، کلراید، سولفات، سولفید، سولفیت، فلوراید، برماید، یداید، سیلیس، نیترات، نیتریت، آمونیاک، کلر آزاد باقیمانده. جارتست سنجیده میشود.

در حوزه فاضلاب: pH ، هدایت الکتریکی، کدورت، کل جامدات محلول، کل جامدات معلق، اکسیژن مورد نیاز شیمیایی، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی، نیترات، نیتریت، آمونیاک، سولفات، سولفیت، سولفید، کلراید، برماید، فلوراید، یداید، جارتست سنجیده میشود.

در حوزه مواد شیمیایی: سنجش کیفیت بی کربنات سدیم، هیدروژن پراکسید ( آب اکسیژنه )، سدیم کربنات، کلسیم منیزیم کربنات، اکسید منیزیم، سولفات آلومینیوم، هیپو کلریت کلسیم، هیپو کلریت سدیم، هیدروکسید سدیم قابل انجام است