کنترل آب استخر

کنترل آب استخر

کنترل آب استخر

کیفیت بهداشتی آب استخر از اهمیت فراوانی برخوردار است چراکه مستقیما با سلامت شناگران ارتباط دارد. مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت به همین منظور دستورالعملی تحت عنوان ” دستورالعمل اجرایی بازرسی بهداشتی از استخرهای شنا” ابلاغ نموده است که به همه موارد مرتبط با استخر می پردازد. بخشی از آن دستورالعمل که با کیفیت آب ارتباط دارد در ادامه قابل مطالعه است.

کنترل آب استخر

كلر آزاد باقی مانده آب استخر

 در صورتي كه از كلر برای گندزدایي آب استخر استفاده شود، ميزان كلر تركيبي حداكثر0.4 میلی گرم در ليتر و ميزان كلر آزاد باقي مانده 1-3 ميلي گرم در ليتر باشد.

pH مناسب آب استخر

pH استخر باید توسط كربنات كلسيم همواره بين 7.2 تا 8 حفظ گردد. درتمامي استخرهای شنا بایدتجهيزات لازم برای تنظيم ميزانpH آب استخر، وجود داشته باشد.

میزان کدورت آب استخر

كدورت آب استخر باید حداكثر 0.5 NTU در نظر گرفته شود.

 قلیائیت آب استخر

ميزان قليائيت آب استخرنباید هيچگاه كمتر از 80 ميلي گرم در ليتر در نظر گرفته شود. برای افزایش ميزان قليائيت مي توان به آب استخر جوش شيرین یا بيكربنات سدیم اضافه كرد و برای كاهش ميزان قليائيت مي توان از اسيدموریاتيك یا بيسولفات سدیم استفاده نمود.

ویژگیهای کیفی آب استخر

ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی و میکروبی
حدود مجاز
pH برای استخرهایی که با کلرگندزدایی می شوند ۷٫۲ تا ۷٫۸

برای استخرهایی که با برومین و سایر روشها گندزدایی می شوند. ۷٫۲ تا ۸

کلرین ترکیبی  حداکثر ۰٫۴ میلی گرم در لیتر

(در صورتی که از کلر جهت گندزدایی استفاده شود)

کلرین آزاد   ۱تا ۳ میلی گرم در لیتر

( در صورتی که از کلر جهت گندزدایی استفاده شود)

برومین باقی مانده  ۲تا ۵ میلی گرم در لیتر ( در صورتی که از برومین جهت گندزدایی استفاده شود)
میزان ازن  حداکثر ۰٫۱۲ میلی گرم در لیتر

( در صورتی که از ازن جهت گندزدایی استفاده شود)

غلظت تری هالومتان  حداکثر۰٫۲ میلی گرم در لیتر
غلظت پرمنگنات پتاسیم حداکثر ۱۰ میلی گرم بر لیتر
میزان قلیائیت بین ۸۰ تا ۱۲۰ میلی گرم در لیتر
مقدار سختی سختی بین ۱۸۰ تا ۲۵۰ میلی گرم در لیتر
مقدار کل جامدات محلول
حداكثر 800 ميليگرم برليتر
مقدار سولفات مس
حداكثر1 ميليگرم برليتر
تعداد كل كليفرمهای گرماپای كمتراز1در100ميلي ليتر
تعداد لژیونلا كمتراز 1 در  100ميلي ليتر
تعداد باكتریهای هتروتروف كمتراز200 درهرميلي ليتر
تعداد سودوموناس آئروژینوزا
كمتراز 100 در هرميلي ليتر
تعداد استافيلوكوكوس
كمتراز 50 در  100 ميلي ليتر

بازه های زمانی کنترل آب استخر

مواردی که باید آزمایش شده و یا ثبت گردند دوره زمانی
pH ۳ بار در روز
کلر ترکیبی ۳ بار در روز
کلر آزاد ۳ بار در روز
برم باقیمانده (در صورت استفاده) ۳ بار در روز
ازن در هوا  (در صورت استفاده) روزانه
ازن در آب  (در صورت استفاده) روزانه
شفافیت ۳ بار در روز
قلیاِییت هر هفته
سختی هر هفته
کل جامدات محلول هر هفته
شاخص اشباع هر هفته
شاخصهای میکروبی میکروبی هر هفته

 

کنترل استخر از نظر درجه حرارت آب

نوع استخر درجه حرارت آب C
استخر تفریحی 26 تا 28
استخر درمانی 29 تا 35
استخر مسابقات شنا 25 تا 28
استخر شیرجه 27 تا 32
استخر واترپلو 25 تا 27
جکوزی 36 تا 40

نمونه برداری آب استخر

نمونـــه برداری برای انجام تستها و آزمونهای شـــیمیایی و بـــاکتریولوژی آب از عمق 30 تا 40 سانتیمتری نسبت به سطح آب استخر و نزدیک به محل خروج آب از استخر انجام شود. همچنین نمونه هایی از محل تجمع شناگران، اطراف استخر و مناطق داخلی در عمقهای کم، متوسط و زیاد تهیه شود. نمونه برداری باید مطابق با جدول زمانی در دوره های درخواست شده انجام شود. آزمایش های روتین از هنگامیکه هنوز استخر شروع به کارنکرده شروع و تا زمان تعطیلی استخر هر سه ساعت یکبار تکرار خواهند شد.

نمونه برداری از آب استخر جهت تست های شیمیایی باید در ظرفهای پاک و تمیز انجام شود. این ظرفهای قبل از آنکه با نمونه آب استخر پر شوند بهتر است با آب مقطر شستشو شوند. در مورد آزمونهای میکروبی هم لازم است ظرف آب استریل باشد و با محلول تیوسولفات سدیم، کلر باقیمانده خنثی شود. ظرف استریل را آزمایشگاه آرین فن آزما در اختیار مشتریان قرار میدهد.

آزمایشگاه تخصصی آب آرین فن آزما علاوه بر تستهای مرتبط با کیفیت آب استخر کلیه آزمونهای آب را انجام میدهد. لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا درخواست اعزام کارشناس نمونه برداری با ما تماس حاصل فرمایید.